Aan de lokale besturen is er gevraagd om extra aandachtig te zijn voor de kwetsbare burgers en proactief en outreachend te handelen naar aanleiding van COVID-19. Er werd een brief verstuurd naar alle lokale besturen

Ontdek op deze pagina's meer informatie rond lokaal sociaal beleid. U vindt hier meer informatie terug over het decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018, de omzendbrief 2018/01 van 26 oktober 2018 en de hieraan gekoppelde Vlaamse beleidsprioriteiten. Met deze informatie willen wij u handvaten aanreiken in functie van uw lokaal sociaal beleid voor de periode 2020-2025, en de bijhorende planning.

Wat is lokaal sociaal beleid?

Het lokaal sociaal beleid is het geheel van acties die lokale besturen en andere actoren ondernemen om alle inwoners van een gemeente toegang te geven tot de sociale grondrechten. Het gaat onder meer om het recht op sociale bijstand, arbeid, goede huisvesting en onderwijs.

Het decreet lokaal sociaal beleid

Met het decreet lokaal sociaal beleid bevestigen we het belang van een sterk sociaal beleid op lokaal niveau en vragen we de lokale besturen om hierin de leiding te nemen. Het decreet wil lokale besturen ondersteunen en instrumenten aanreiken bij het voeren van een lokaal sociaal beleid.

Het decreet lokaal sociaal beleid gaat in op de volgende vier aspecten:

Vlaamse beleidsprioriteiten

Het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid geeft de mogelijkheid lokale besturen daadwerkelijk te ondersteunen in deze opdracht. Dit doen we door het formuleren van Vlaamse beleidsprioriteiten voor de lokale beleidscyclus 2020-2025 op basis van het zgn. Planlastendecreet.

Hier kan u het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten in het kader van lokaal sociaal beleid en de subsidiëring van de samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal terug vinden.

De Vlaamse Regering heeft volgende Vlaamse beleidsprioriteiten bepaald in het kader van lokaal sociaal beleid:

Beleidsmaatregelen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Daarnaast schetsen we verschillende belangrijke Vlaamse beleidsmaatregelen op het vlak van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin die u mee kunt inzetten om uw lokaal sociaal beleid te versterken en de regie over de lokale sociale hulp- en dienstverlening te voeren:

Krachtlijnen voor sociaal werk

Omdat lokale besturen zelf ook sociale hulp- en dienstverlening organiseren, is het belangrijk om ook de krachtlijnen van de Sociaal Werk Conferentie van 24 mei 2018 in acht te nemen bij het vormgeven van uw lokale sociale beleidsplanning voor de periode 2020-2025. Deze geven richting aan een sterk sociaal werk, gebaseerd op de principes van verbindend, politiserend, generalistisch, procesmatig, laagdrempelig en nabij werken.

Wat doen wij?

Het Departement Zorg, afdeling Beleidscoördinatie, ondersteunt lokale besturen bij de ontwikkeling en uitvoering van het lokaal sociaal beleid, via ondersteuning, coaching en vorming door de eigen regionale beleidsmedewerkers en door partners zoals de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wordt een convenant voor Brussel afgesloten.

contact

Afdeling Beleidscoördinatie
T 02 553 33 30
E-mail

Postadres: 
Koning Albert II-laan 15 bus 495
1210 Brussel