De Huizen van het Kind – waarin lokale besturen meestal een trekkende rol spelen - vormen het speerpunt van het geïntegreerd lokaal gezinsbeleid. Sinds 2014 groeien de Huizen van het Kind uit tot laagdrempelige basisvoorzieningen waar (aanstaande) gezinnen met kinderen terecht kunnen voor alles wat te maken heeft met opgroeien en opvoeden. Op 1 maart 2018 lanceerden we een nieuwe subsidie-oproep met de bedoeling om in 2019 overal in Vlaanderen Huizen van het Kind te hebben die verder kunnen uitgroeien tot volwaardige laagdrempelige basisvoorzieningen. Om de Huizen van het Kind hierin te ondersteunen, hebben we ook een ‘Roadmap’ ontwikkeld.

De lokale Loketten Kinderopvang zijn neutrale informatie- en ondersteuningspunten voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang. Ook hier zien we lokale besturen een cruciale rol spelen. Ze bundelen informatie over beschikbare opvangplaatsen en -mogelijkheden en maken de zoektocht naar een opvangplek eenvoudiger. Bovendien zorgen ze ervoor dat bestaande kinderopvangplaatsen zo efficiënt mogelijk benut worden én kwetsbare gezinnen ondersteuning krijgen bij hun zoektocht naar kinderopvang. De Vlaamse Regering wil de uitbouw van de lokale Loketten Kinderopvang via subsidiëring stimuleren op voorwaarde dat dit gebeurt in nauwe samenwerking met en/of ingebed in het Huis van het Kind.

Voor de Huizen van het Kind biedt EXPOO verder heel wat ondersteuningstrajecten en vormingen aan. Ook voor de loketten kinderopvang voorziet Kind en Gezin in een ondersteuningstraject.

We hebben ook een subsidieoproep ‘Proeftuinen Buurtgerichte netwerken voor kinderen (0 tot 12 jaar) en gezinnen’ gelanceerd om lokale besturen te stimuleren en te ondersteunen om met buurtgerichte netwerken aan de slag te gaan.

Momenteel loopt ook nog een parlementair initiatief met betrekking tot de buitenschoolse kinderopvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. Ook hier neemt het lokaal bestuur de regie op om met alle actoren te komen tot een geïntegreerd aanbod met alle partners.

Tot slot zetten we ook in op de ketenaanpak van intrafamiliaal geweld en kindermishandeling.  Intrafamiliaal geweld is een complexe problematiek. Via de ketenaanpak bieden we hulp aan gezinnen die geconfronteerd worden met intrafamiliaal geweld in combinatie met andere problemen. Het is een specifieke manier van multidisciplinaire samenwerking met de bedoeling het geweld te stoppen en herhaling te voorkomen. Een lokaal bestuur is de uitgelezen partner om de verbinding te maken met andere partners zoals het OCMW, politiediensten, sociale diensten, huisartsen, enz. De rol van de lokale overheden kan zeer diverse vormen aannemen. Dit kan gaan van financiële ondersteuning in de werkingskosten van het samenwerkingsverband (b.v. huisvesting), het subsidiëren of voorzien van casusregisseurs op operationeel niveau, deelnemen/voorzitten aan operationele teams of stuurgroepen, het sensibiliseren van de betrokken actoren en een trekkersrol opnemen in het betrekken van andere lokale overheden in een bepaalde regio.

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voorziet expertise en personele middelen in de vorm van de coördinatoren ketenaanpak IFG. Zij staan mee in voor het uitrollen en implementeren van de ketenaanpak. Zij bouwen een samenwerkingsnetwerk uit en spelen in op de regionale noden om regionale verankering te bewerkstelligen.