Op 24 mei 2018 vond de eerste sociaalwerkconferentie plaats. Doel was tot een toekomstvisie voor sociaal werk te komen, waarbij de mensenrechtenvisie het uitgangspunt vormde. Via deze website over de sociaalwerkconferentie is alle informatie en het eindrapport van de conferentie terug te vinden.

Omdat heel wat sociale hulp- en dienstverlening ook door het lokaal bestuur wordt opgenomen, is het belangrijk dat zij ook de krachtlijnen die uit de sociaalwerkconferentie zijn gekomen, in haar visie meeneemt en een plaats geeft in haar sociaal beleid. Deze krachtlijnen kunnen als leidraad gehanteerd worden voor de maatschappelijk werkers die ze tewerk stelt.

Het sociaal werk heeft de kernopdracht om mensenrechten, menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid te realiseren met respect voor diversiteit. Uit de conferentie kwamen 5 krachtlijnen voor sterk sociaal werk naar voor:

Verbindend werken

Sociaal werkers zijn perfect geplaatst om verbindend te werken. Door mensen te verbinden met elkaar, met hun buurt, met maatschappelijke instituties zoals scholen, worden ze versterkt. Niet alleen als individu of als groep, maar ook met de bedoeling om problemen collectief aan te pakken.

Laagdrempelig en nabij werken

Sociaal werkers zijn aanwezig in de leefwereld van kwetsbare mensen. Zowel in hun thuissituatie, als in buurtwerk, lokale dienstencentra, verenigingen waar armen het woord nemen, … werken sociaal werkers aanklampend. Daardoor wordt de agenda altijd samen met de betrokkenen bepaald.

Politiserend werken

Sociaal werkers waarborgen mee de toegang tot rechten en ze kaarten structurele factoren die sociale rechtvaardigheid belemmeren aan. Samen met de betrokkenen zoeken ze naar oplossingen en beïnvloeden ze het beleid.

Generalistisch werken

Door hun centrale plaats in de hulpverlening hebben sociaal werkers een helikoptervisie, een overzicht over situaties van kwetsbaren vanuit verschillende levensdomeinen. Door generalistisch te werken zijn sociaal werkers bruggenbouwers, kruispuntwerkers.

Procesmatig werken

In het werk van sociaal werkers staat proceslogica voorop. De uitkomst van het werk ligt nooit vooraf vast. Telkens spelen ze in op de concrete situatie en de ervaringskennis van betrokkenen. Inspraak en participatie staan daarbij centraal.

Deze krachtlijnen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en komen op verschillende manieren aan bod in alle sterke sociaalwerkpraktijken. Meer over deze krachtlijnen en sterk sociaal werk kunt u lezen in het volledige eindrapport uit het voortraject van de conferentie.