Waarom is dit belangrijk?

Burgers kunnen met een veelheid aan vragen zitten. Het betreft hier vooral vragen over waar ze het best terecht kunnen voor hulp- en dienstverlening en dit zowel materieel, psychosociaal, juridisch of meer zorg gerelateerd. Soms zijn die vragen acuut, dikwijls chronisch. Daarnaast worden hulp- en dienstverleningsorganisaties geconfronteerd met complexe vragen van zeer kwetsbare doelgroepen, die men vaak niet alleen kan oplossen en waardoor samenwerking tussen deze partners zich opdringt.

Het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid stelt in hoofdstuk 3 dan ook een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening voorop, evenals het aanpakken van onderbescherming. In het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 betreffende het lokaal sociaal  beleid worden de functies en de werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal nader bepaald. De subsidievoorwaarden voor de realisatie van de functies en werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal zijn terug te vinden in het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten in het kader van lokaal sociaal beleid en de subsidiëring van de samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal.

Wat kan het lokaal bestuur doen?

Het is de bedoeling om de toegankelijkheid van de hulp te verhogen door de krachten te bundelen, zodat iedereen, en in het bijzonder de meest kwetsbaren (ouderen, zieken, personen met een handicap, personen in armoede), snel en binnen een aanvaardbare afstand, de weg vinden naar hulp. Een toegankelijk onthaal is bekend en bijgevolg snel herkenbaar, zichtbaar en pro-actief voor de burger.

 1. Een Sociaal Huis uitbouwen
  Een Sociaal Huis is minstens een herkenbaar lokaal aanspreekpunt voor lokale hulp- en dienstverlening, zowel voor burgers als voor externe aanbieders van sociale hulp- en dienstverlening.
   
 2. De functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal realiseren
  Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal (GBO) vormt een Vlaamse beleidsprioriteit. Het GBO is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doestellingen:
  • het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
  • het tegengaan van onderbescherming

Hoofstuk 4 legt in artikels 10 en 11 de minimale functies en de werkingsprincipes van deze samenwerkingsverbanden vast. Zo moet een GBO minstens objectieve en volledige info over het aanbod aan hulp- en dienstverlening verstrekken, rechten verkennen en realiseren, hulpvragen herkennen en met respect voor de keuzevrijheid van de cliënt naar de gepaste hulp- en dienstverlening doorverwijzen.

We verwachten daarnaast dat dit GBO ervoor zorgt dat iedereen, en in het bijzonder de meest kwetsbaren, snel en binnen een aanvaardbare afstand de weg vindt naar hulp. Dat betekent dat het samenwerkingsverband bekend, herkenbaar en zichtbaar is voor de burger, dat men generalistisch werkt met specialisaties binnen handgebied, dat men outreachend werkt naar kwetsbare groepen, dat men zorgt voor continuïteit in de hulpverlening en dat men participatief en krachtgericht werkt.

Welke ondersteuning biedt de Vlaamse overheid?

We sluiten een convenant met VVSG zodat zij een ondersteuningsaanbod op dit vlak kan uitbouwen voor lokale besturen. De afdeling Beleidscoördinatie van het Departement Zorg biedt ook ondersteuning in de vorm van coaching, intervisie en vorming.

Daarnaast kunnen lokale besturen een subsidie ontvangen voor het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal. De voorwaarden zijn te vinden in het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten in het kader van het lokaal sociaal beleid.

De indiening en beoordeling van de subsidieaanvraag en de rapportering gebeurt conform de bepalingen van het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd (Planlastendecreet). In 2020 begint de nieuwe zesjaarlijkse BBC voor lokale besturen voor de periode 2020-2025. Intekenen hiervoor kan tot uiterlijk 15 januari 2020. In de strategische meerjarenplanning dienen de lokale besturen aan te geven via welke doelstellingen, actieplannen en acties zij de functies van het geïntegreerd breed onthaal willen realiseren.

In de infobrochure vindt u hierover verdere informatie. In de infobrochure is sprake van een engagementsverklaring.

Bevoegde administratie

Departement Zorg, afdeling Beleidscoördinatie
Tel. 02-553 33 30
E-mail

Deelrapportagecode beleids- en beheerscyclus

De lokale besturen maken werk van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming: WVG200

 • een Sociaal Huis uitbouwen: WVG200/1
 • een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal realiseren: WVG200/2