Hieronder kan u veelgestelde vragen vinden over het aanbod arbeidsmatige activiteiten. Vindt u geen antwoord op uw vraag, neem dan contact op met zorgenwerk.zorg@vlaanderen.be. Voor vragen over casemanager zorg kan u terecht bij FAQ - casemanager zorg.

Algemeen

Vanaf 1 januari 2019 kunnen ook personen tussen 18 en 25 jaar voor wie er een Groeipakket is, arbeidsmatige activiteiten uitvoeren. Dit leidt niet tot verlies van het Groeipakket. Er is geen specifieke toestemming vereist. Zoals voor iedereen die arbeidsmatige activiteiten doet, geldt ook hier dat er een aangifte in Dimona moet gebeuren (Dimona Without Dmfa, onbezoldigde bezigheid).

Neen, dit moet enkel bij een nieuwe erkenningsaanvraag voor de organisatie.

Bij elke nieuwe erkenningsaanvraag geef je het INSZ nummer in van elke medewerker die de begeleiding van AMA-deelnemers opneemt. Het diploma wordt op basis van het INSZ nummer geverifieerd in de LED-databank. Indien er wel een relevant diploma is maar de LED-databank het niet kan verifiëren (niet alle diploma’s zijn opgenomen in de LED-databank), dient het betreffende diploma te worden toegevoegd als bijlage bij de erkenningsaanvraag.

De erkenning kan enkel worden aangevraagd via het e-loket AMA WVG door organisaties die een erkenning kunnen aanvragen als begeleider AMA (zie website onder het item “Wie kan een erkenning als begeleider AMA aanvragen?”). 

Tijdens de aanvraag wordt er nagegaan of je organisatie voldoet aan de erkenningscriteria (deskundig personeel met het gevraagde diploma of gevraagde ervaring, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid op niveau van de organisatie voor het begeleiden van mensen met AMA).

De erkenning geldt voor een periode van 5 jaar. Zes maanden voor het vervallen van de erkenning, krijgt de erkende begeleider AMA in het e-loket een herinnering om tijdig een nieuwe aanvraag tot erkenning te doen. De aanvraag dient te gebeuren via het e-loket AMA WVG volgens dezelfde bovenstaande procedure.

De beoordeling van een aanvraag voor begeleider arbeidsmatige activiteiten gebeurt in twee fasen:

  • er geldt een maximale termijn van 45 dagen voor het onderzoeken van de ontvankelijkheid
  • en een maximale termijn van 45 dagen voor het onderzoeken van de gegrondheid.

De maximale termijn tot erkenning is dus 90 dagen.

Nee, alle organisaties die vermeld zijn in artikel 46 van het uitvoeringsbesluit kunnen erkend worden als begeleider.

Om dubbele financiering  te voorkomen is AMA niet combineerbaar met dagondersteuning en/of begeleid werken binnen het aanbod van het VAPH en dit zowel bij rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) als via niet-rechtstreeks toegankelijke hulp via een persoonsvolgend budget. Een persoon kan dus niet enkele dagen begeleid werken en/of enkele dagen gebruik maken van dagondersteuning en daarnaast arbeidsmatige activiteiten verrichten.  

Wat kan dus niet?

Bij een samenvoeging van begeleidingscapaciteit dien je rekening te houden met de mogelijke impact hiervan op:

  • uw eventuele erkenning als AMA-begeleider
  • de AMA-overeenkomsten van de betrokken zorggebruikers. 

Er zijn drie gesubsidieerde, gereglementeerde vormen van onbetaalde activiteiten: begeleid werken, arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie (AMA SE) en arbeidsmatige activiteiten in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid. 

Begeleiden van een deelnemer

Personen die ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd én voor wie betaalde beroepsarbeid, met of zonder ondersteuning, op middellange termijn niet, nog niet of niet meer mogelijk is door één of meer belemmeringen van cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale aard (CMPPS), kunnen deelnemen aan AMA in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid.

Een deelnemer AMA kan in principe AMA verrichten voor onbepaalde duur, mits er aan twee voorwaarden voldaan wordt, vermeld in de regelgeving:

De budgettaire middelen voor het subsidiëren van AMA-begeleidingen zijn per jaar vastgelegd en gelimiteerd. Wanneer de budgettaire limiet voor het subsidiëren van begeleidingen AMA bereikt is,  kan een erkende begeleider AMA nog steeds overeenkomsten afsluiten en aanmelden op het e-loket AMA WVG, maar kan er aan die begeleidingen geen subsidie meer worden gekoppeld. De aangemelde overeenkomsten komen op dat moment op een wachtlijst terecht.  Zodra er opnieuw budget vrij komt, zal dit in volgorde worden toegewezen aan de overeenkomsten op de wachtlijst.

De regelgeving voorziet dat de AMA-begeleider de AMA-deelnemer jaarlijks evalueert, in dialoog met de instanties die toelating geven aan de persoon om AMA te verrichten. Er is geen vorm vastgelegd over hoe deze evaluatie er moet uitzien. De “dialoog”, betekent dus niet automatisch dat de uitkeringsinstantie op een formeel overlegmoment aanwezig moet zijn, maar wel dat indien nodig verder afgestemd wordt.

Een deelnemer kan bij verschillende werkposten AMA uitvoeren maar kan maar door één begeleider AMA begeleid worden.

Omdat het bij AMA om het uitvoeren van onbetaalde activiteiten gaat, mag de deelnemer geen loon ontvangen. De deelnemer AMA mag wel een onkostenvergoeding ontvangen, omdat dit niet gezien wordt als loon.

Het begrip "loon" wordt bepaald door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Wat is volgens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bv. geen loon?

De regelgeving legt vast welke verzekeringen afgesloten moeten zijn.

 

Een deelnemer AMA kan bij verschillende werkposten arbeidsmatige activiteiten uitvoeren. Voor elke werkpost dient er een aparte overeenkomst te worden opgesteld. Voert een deelnemer arbeidsmatige activiteiten uit bij één werkpost die verschillende locaties kent, dan volstaat één overeenkomst mét duidelijke vermelding van deze locaties. De begeleider AMA wordt gesubsidieerd per begeleide deelnemer, niet per overeenkomst.

De erkende begeleider AMA moet nagaan of de persoon in aanmerking komt voor de deelname aan AMA en toestemming vragen aan de uitkeringsinstantie. Dit bewijs moet je niet indienen bij de aanvraag maar ter beschikking houden.

In de regelgeving omtrent AMA zijn er geen specifieke vereisten omtrent verlof opgenomen. Een AMA-overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst. De wettelijke bepalingen omtrent verlof die gelden voor arbeid, gelden dus niet voor AMA. Bovendien is AMA maatwerk: de ene deelnemer verricht bv. een aantal uur AMA per week terwijl een andere deelnemer dagelijks AMA verricht.  

Wijzigen of beëindigen van een overeenkomst

Overeenkomsten hebben geen vooraf gedefinieerde einddatum. De AMA-begeleiding neemt een einde wanneer één van de partijen de AMA-overeenkomst beëindigt volgens de modaliteiten vermeld in de overeenkomst of wanneer de uitkeringsinstantie geen toestemming meer geeft voor het uitvoeren van AMA.

Bij het beëindigen van een overeenkomst dient de begeleider AMA ten laatste op de 5de dag van de maand volgend op de maand waarin de overeenkomst stopte, de einddatum van de overeenkomst in te gegeven in het e-loket AMA WVG.

Als de werkpost verandert, dan moet er een nieuwe overeenkomst worden opgemaakt en aangemeld in het e-loket AMA WVG. Je dient ook de vorige overeenkomst stop te zetten in het e-loket AMA WVG door de einddatum van de overeenkomst in te vullen ten laatste op de 5de dag van de maand volgend op de maand waarin de overeenkomst stopte.

Werkpost

Melden in Dimona

De werkpost dient verplicht een aangifte Dimona Without Dmfa te doen (= voor werknemers die niet onderworpen zijn aan bijdragen). Een personeelsregister (op papier) biedt geen alternatief. De FOD WASO voorziet voor AMA-deelnemers en voor werkposten dus géén uitzondering op vlak van Dimona. Door deze aangifte te doen is het bij inspectie ook duidelijk dat de deelnemer op de werkpost aanwezig is en mag zijn om onbetaalde bezigheid uit te voeren. 

Nee, enkel de erkende begeleider AMA kan een subsidie ontvangen voor het begeleiden van een deelnemer AMA.

Ja. Alle voorzieningen die een erkenning kunnen aanvragen als begeleider AMA kunnen voor een deelnemer AMA ook tegelijkertijd optreden als werkpost.

De werkpost kan zowel een social profit organisatie, een profit organisatie als een publieke overheid zijn en heeft volgende verplichtingen:

Arbeidsmatige activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die:

  • behoren tot de doelgroep;
  • begeleid zullen worden door een door Vlaanderen erkende begeleider AMA;
  • de toestemming hebben van hun uitkeringsinstantie

VDAB en Actiris sloten een overeenkomst af waardoor ook inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een werkloosheidsuitkering kunnen deelnemen aan AMA. De toeleiding dient wel via Actiris te gebeuren.

De voorzieningen die volgens de regelgeving een erkenning kunnen aanvragen als begeleider AMA, op voorwaarde dat ze erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap.

Voorbeeld 1: een OCMW in Vlaanderen kan optreden als begeleider AMA als het daarvoor een erkenningsaangevraag indiende die werd goedgekeurd. Een OCMW in Brussel kan geen erkenning aanvragen als begeleider AMA, aangezien een Brussels OCMW geen unicommunautaire, Vlaams erkende voorziening is.