Voor de werk- en zorgtrajecten werd er nieuwe regelgeving opgesteld. Sinds 1 januari 2024 werd het decreet houdende de werk- en zorgtrajecten van 25 april 2014 volledig vervangen door het decreet van 8 juli 2022 over de werk- en zorgtrajecten.

Het decreet van 8 juli 2022 over de werk- en zorgtrajecten voorziet in een aanbod voor personen voor wie betaalde beroepsarbeid niet, niet meer of nog niet mogelijk is door een of meer belemmeringen van cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale (CMPPS) aard. We voorzien in een aanbod van activeringstrajecten als een voorbereiding op betaald werk, arbeidsmatige activiteiten op een continuüm van participatie naar activering en onthaaltrajecten via het Geïntegreerd Breed Onthaal om onderbescherming tegen te gaan.

De operationalisering van de nieuwe regelgeving verliep stapsgewijs en volgens deze timing:

  • Activeringstrajecten: nieuwe regelgeving in werking sinds 01/07/2023
  • Onthaaltrajecten via het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO): nieuwe regelgeving in werking sinds 01/07/2023
  • Arbeidsmatige activiteiten: nieuwe regelgeving in werking sinds 01/01/2024

Voor de activeringstrajecten werd er een overgangsregeling uitgewerkt waardoor trajecten die nog werden aangemeld binnen het regelgevend kader van het decreet van 25 april 2014, volgens die regelgeving zullen verder lopen.

Een overzicht van de regelgeving vindt u hier terug

Activeringstrajecten

Activeringstrajecten zijn trajecten met een duurtijd van 3 tot 18 maanden (in uitzonderlijke gevallen verlengbaar) waarbij zowel wordt ingezet op werk- als op zorgbegeleiding voor mensen die omwille van cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale problemen (CMPPS) momenteel geen betaald werk kunnen uitvoeren. Het doel van een activeringstraject is om de persoon voor te bereiden op betaalde tewerkstelling, hetzij in het normaal economisch circuit, hetzij in de sociale economie.

Het traject wordt uitgetekend door een casemanager Zorg en een casemanager Werk (samen het casemanagementteam), samen met de deelnemer. Een netwerk van dienstverleners gaat samen met de netwerkcoördinator en de deelnemer aan de slag met het trajectplan. De casemanager Werk en de netwerkcoördinatoren en hun netwerk worden aangesteld door VDAB. Sinds 1 juli 2023 worden de casemanagers Zorg aangeleverd door samenwerkingsverbanden Zorg, die gemandateerd worden door de afdeling Beleidscoördinatie van het Departement Zorg. Het is niet meer mogelijk om als individuele organisatie een mandaat als casemanager Zorg aan te vragen.

Lees meer over de activeringstrajecten en over de casemanager Zorg

Arbeidsmatige activiteiten

Arbeidsmatige activiteiten (AMA) zijn onbetaalde activiteiten waaraan mensen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kunnen deelnemen voor wie betaalde beroepsarbeid, met of zonder ondersteuning, op korte en middellange termijn nog niet of niet meer mogelijk is door belemmeringen van cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale aard (CMPPS). De deelnemer verricht de activiteiten bij een werkpost. Deelnemen aan arbeidsmatige activiteiten en hierin begeleid worden heeft tot doel om personen de latente functies van arbeid te laten ervaren en richt zich daarmee op participatie in de samenleving.

Deelnemers aan AMA worden begeleid door erkende begeleiders. Een erkenning als begeleider AMA wordt steeds verleend op het niveau van de voorziening, niet op het niveau van individuele personen. Voorzieningen kunnen bij de afdeling Beleidscoördinatie van het Departement Zorg een aanvraag indienen om erkend te worden als begeleider AMA. Voor (aan)vragen betreffende AMA sociale economie kan u bij VDAB en bij het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) terecht.

Lees meer over de arbeidsmatige activiteiten

Onthaaltrajecten via Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Onthaaltrajecten zijn trajecten die binnen het geïntegreerd breed onthaal (GBO) - een samenwerkingsverband tussen minimaal OCMW, CAW en diensten voor maatschappelijk werk van de ziekenfondsen - kunnen worden opgestart voor personen die omwille van cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale (CMPPS) belemmeringen niet terecht kunnen op de arbeidsmarkt en waarvan VDAB inschat dat het overige aanbod van werk- en zorgtrajecten (AMA en activeringstrajecten) de CMPPS-belemmeringen onvoldoende kan stabiliseren.

De onthaaltrajecten hebben als doel om deze mensen, via doorverwijzing door VDAB, toe te leiden naar het GBO en om onderbescherming tegen te gaan door een brede vraagverheldering te doen op de verschillende levensdomeinen, door rechten te verkennen en te realiseren, en door waar nodig toe te leiden naar gepaste hulpververlening.

De onthaaltrajecten worden niet uitgevoerd op basis van het werk- en zorgdecreet. Ze worden gekoppeld aan het decreet lokaal sociaal beleid en meer bepaald aan het geïntegreerd breed onthaal (GBO).

Lees meer over geïntegreerd breed onthaal

Contact

E-mail: zorgenwerk.zorg@vlaanderen.be
Tel: 02 553 33 30

Informatie

Meer informatie kan je ook vinden op de website van VDAB.

Beleidsdocumenten

Regelgeving