Arbeidsmatige activiteiten in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid

Op 1 januari 2024 trad er voor de arbeidsmatige activiteiten (AMA) nieuwe regelgeving in werking en veranderden ze van naam. De officiële benaming is nu ‘arbeidsmatige activiteiten in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid’, voorheen gekend als AMA WVG. Zo wordt er een duidelijker onderscheid gemaakt met arbeidsmatige activiteiten binnen de sociale economie (AMA SE). De informatie die u hier vindt over AMA gaat steeds over AMA in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid. Voor informatie over AMA SE verwijzen we naar het Departement Werk en Sociale Economie.

Doelgroep van arbeidsmatige activiteiten

Personen die ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en voor wie betaalde beroepsarbeid, met of zonder ondersteuning, op middellange termijn niet, nog niet of niet meer mogelijk is door een of meer belemmeringen van cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale problematiek (CMPPS). Deze personen kunnen deelnemen aan arbeidsmatige activiteiten (AMA) in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid.

AMA in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid zijn toegankelijk voor personen met verschillende inkomensstatuten. Het is aan de begeleider AMA om vóór het afsluiten van een overeenkomst na te gaan of de rechten en plichten, die verbonden zijn aan het statuut van de persoon die AMA wil verrichten, vervuld zijn bij een deelname.

Om dubbele financiering  te voorkomen is AMA niet combineerbaar met dagondersteuning en/of begeleid werken binnen het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en dit zowel bij rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) als via niet-rechtstreeks toegankelijke hulp via een persoonsvolgend budget. 

AMA in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid is ook niet combineerbaar met AMA in de sociale economie.

Wat zijn arbeidsmatige activiteiten (AMA)?

Arbeidsmatige activiteiten (AMA) zijn vrijwillige, onbezoldigde activiteiten voor personen die door een CMPPS-problematiek niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschutte tewerkstellingscircuit.

De deelnemer AMA verricht onbezoldigd arbeidsmatige activiteiten bij een werkpost. De arbeidsmatige activiteiten worden verricht onder begeleiding van een erkende begeleider AMA. Tussen de deelnemer AMA, de begeleider AMA en de werkpost wordt een overeenkomst afgesloten. Sinds 1 januari 2024 kan hiervoor enkel nog het model van overeenkomst worden gebruikt, dat ook werd opgenomen in de regelgeving.

Het doel van het aanbod van arbeidsmatige activiteiten is: het bieden van een zinvolle bezigheid, zorgen voor structuur, het aanreiken van sociale contacten en de mogelijkheid tot zelfontplooiing.

Wat is de taak van een erkende begeleider arbeidsmatige activiteiten (AMA)?

 • Nagaan of de persoon in aanmerking komt voor de deelname aan AMA en toestemming vragen aan de uitkeringsinstantie;
 • Een intake- en oriënteringsgesprek houden met de persoon die AMA wil verrichten (Welke taken wil de persoon graag doen? Waar?);
 • Zoeken naar een passende werkpost en passende arbeidsmatige activiteiten voor de deelnemer;
 • De overeenkomst voorbereiden die tussen de deelnemer, de erkende begeleider AMA en de werkpost wordt gesloten. Enkel het model van overeenkomst, zoals vastgelegd in de regelgeving, mag gebruikt worden. Hieraan kunnen geen wijzigingen worden aangebracht behalve aanvullingen waar hiervoor ruimte werd voorzien in het model van overeenkomst en het al dan niet opnemen van als facultatief omschreven onderdelen.
 • De toestemming van de deelnemer vragen om gegevens te verwerken en uit te wisselen met de bevoegde instanties en aangegeven welke gegevens kunnen worden uitgewisseld en met welk doel.
 • De deelnemer AMA begeleiden bij de start op de werkpost en opvolgen tijdens de duur van de AMA;
 • De rol van aanspreekpunt vervullen bij de AMA van de deelnemer, op de eerste plaats voor de deelnemer zelf, maar ook bv. voor de sociale inspectie;
 • Het afsluiten van verzekeringen die de deelnemer AMA verzekeren voor lichamelijke ongevallen bij de werkpost, inclusief tijdens de verplaatsingen naar en van de werkpost en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de deelnemer;
 • Jaarlijks evalueren, samen met de deelnemer, of de arbeidsmatige activiteiten die de deelnemer uitoefent nog steeds passend zijn. Dit gebeurt in dialoog met de uitkeringsinstantie. De begeleider gaat na bij de uitkeringsinstantie of de deelnemer nog steeds AMA mag uitvoeren. Indien de begeleider inschat dat de deelnemer mogelijk in aanmerking komt voor een deelname aan arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie, kan de begeleider voor de deelnemer een verzoek tot deelname aan arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie registreren of indienen bij de VDAB.

Wie kan een erkenning als begeleider AMA aanvragen?

De erkenning als begeleider AMA in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid wordt toegekend aan een organisatie (niet aan personen). De volgende organisaties kunnen een erkenning aanvragen bij het Departement Zorg:

 • een centrum voor algemeen welzijnswerk;
 • een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds;
 • een centrum voor geestelijke gezondheidszorg;
 • een initiatief van beschut wonen;
 • een psychiatrisch ziekenhuis;
 • een welzijns- en zorgvoorziening die erkend of vergund is door het agentschap Opgroeien;
 • een VAPH-voorziening die erkend of vergund is door het VAPH;
 • een revalidatiecentrum; 
 • een revalidatievoorziening waarmee de Vlaamse Regering een revalidatieovereenkomst heeft gesloten voor een centrum voor ambulante revalidatie, waarvan het erkenningsnummer begint met het nummer 9.53 of 9.65;
 • een OCMW;
 • een maatwerkbedrijf als vermeld in artikel 3 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling;

Wat zijn de voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om een erkenning als begeleider AMA aan te vragen?

 • Eén van de boven vermelde organisaties kan een erkenning als begeleider AMA aanvragen;
 • De organisatie moet één of meer medewerkers in dienst hebben met een medisch, paramedisch, sociaal, psychologisch of pedagogisch diploma op bachelorniveau of die beschikken over minimaal twee jaar ervaring in het verlenen van zorg aan de doelgroep;
 • De organisatie moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben op niveau van de organisatie om mensen met AMA te begeleiden.

Hoe en wanneer kan een organisatie een erkenning als begeleider AMA aanvragen?

Een organisatie kan op eender welk moment een erkenning als begeleider AMA aanvragen via het e-loket AMA WVG. Bij de behandeling van de aanvraag wordt nagegaan of er voldaan wordt aan de erkenningsvoorwaarden.

Hoe lang duurt de behandeling van een erkenningsaanvraag?

Het behandelen van de ontvankelijkheid van de aanvraag duurt maximaal 45 dagen. Ook het behandelen van de gegrondheid duurt maximaal 45 dagen. In totaal duurt de behandeling van de aanvraag dus maximum 90 dagen. Na het behandelen van de gegrondheid wordt aan de organisatie gecommuniceerd of er wel of geen erkenning als begeleider AMA verleend wordt. Een erkenning wordt toegekend voor een periode van vijf jaar.

Wordt er een subsidie voorzien voor de begeleiding van een deelnemer AMA?

Het Departement Zorg kent erkende begeleiders AMA een subsidie toe van 88,43 euro (spilindex van toepassing op 1 april 2022) per maand per begeleide deelnemer AMA. Het is dus op basis van het aantal begeleide deelnemers dat er gesubsidieerd wordt en niet op basis van het aantal overeenkomsten (een deelnemer kan AMA uitvoeren op meerdere werkposten met telkens een andere overeenkomst).

Hoe en wanneer kan een subsidie aangevraagd worden voor de begeleiding van een deelnemer AMA?

Om de subsidie te ontvangen, moet de erkende begeleider AMA de taken in het kader van zijn begeleidingsopdracht correct uitvoeren en een overeenkomst aanmelden in het e-loket AMA WVG. Het uploaden van de overeenkomsten zelf is niet (meer) nodig. De begeleider AMA en de werkpost houden deze wel steeds ter beschikking.

Via het e-loket AMA WVG wordt bij het aanmelden van een overeenkomst volgende informatie gevraagd:

 • De voor- en achternaam en het rijksregisternummer van de deelnemer AMA
 • De startdatum van de overeenkomst

Wat tijdig in orde moet worden gebracht om geen subsidies te mislopen en om terugvordering te voorkomen:

 • Vóór het einde van de maand waarin de overeenkomst start, moet de overeenkomst worden aangemeld in het e-loket AMA WVG. Indien een overeenkomst later wordt aangemeld, kunnen subsidies slechts worden uitbetaald vanaf de maand waarin de overeenkomst werd aangemeld.
 • Ten laatste op de 5de dag van de maand volgend op de maand waarin de overeenkomst stopte, dient de einddatum van de overeenkomst te worden ingegeven in het e-loket AMA WVG

Het e-loket AMA WVG

Om administratieve processen te vereenvoudigen wordt er sinds 1 januari 2024 gewerkt met het e-loket AMA WVG. De naam van het e-loket verwijst naar het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin. Er wordt gewerkt met persoonlijke pagina’s per erkende begeleider (op het niveau van de organisatie). Alle administratie omtrent AMA in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid wordt in het e-loket gebundeld.

 • Erkende begeleiders AMA vinden er:
  • hun erkenningsbesluit;
  • informatie over hun erkenningstermijn;
  • een overzicht van alle overeenkomsten aangemeld voor hun organisatie;
  • een overzicht van berichten die aan hen bezorgd werden vanuit de administratie van het Departement Zorg in het kader van AMA;
  • informatie over de uitbetalingen van de subsidies.
 • Erkende begeleiders AMA beheren er de contactpersoon AMA binnen hun organisatie en wie binnen de organisatie administratieve dan wel financiële e-mails dient te ontvangen.
 • Erkende begeleiders AMA doen er nieuwe erkenningsaanvragen, melden er nieuwe overeenkomsten aan en registreren de einddatum van beëindigde overeenkomsten.
 • Voorzieningen die nog geen erkenning hebben als begeleider AMA, kunnen een erkenningsaanvraag doen in het e-loket AMA WVG. Ze dienen daartoe te behoren tot de voorzieningen die een erkenning als begeleider AMA kunnen aanvragen (zie hoger: “wie kan een erkenning als begeleider AMA aanvragen?”).
 • Zowel erkende begeleiders AMA als voorzieningen die een eerste aanvraag wensen te doen en behoren tot de voorzieningen die daarvoor in aanmerking komen, kunnen gebruik maken van het e-loket AMA WVG.

Opgelet, maatwerkbedrijven die nog niet gekend zijn binnen CoBRHA (meestal geldt dit voor maatwerkbedrijven die voor het eerst een erkenningsaanvraag willen doen als begeleider AMA), vormen hierop een uitzondering. Zij dienen eerst contact op te nemen met zorgenwerk.zorg@vlaanderen.be alvorens ze de stappen kunnen zetten in functie van het toegangsbeheer van het e-loket AMA WVG.

Hoe aanmelden op het e-loket AMA WVG?

Het e-loket AMA WVG maakt gebruik van het gebruikers- en toegangsbeheer van eHealth, gebaseerd op het gebruikersbeheer- en toegangsbeheer van CSAM. Dat betekent onder meer dat de lokale toegangsbeheerder van een voorziening rechten moet toekennen aan de medewerkers die mogen aanmelden op het e-loket AMA WVG. De wijze waarop dat dient te gebeuren, staat omschreven in een uitgebreide handleiding toegangsbeheer (voor organisaties die nog niet vertrouwd zijn met eHealth) en in een verkorte handleiding toegangsbeheer (voor organisaties die reeds vertrouwd zijn met eHealth).  

Eens er toegang verleend werd, kan de medewerker die toegangsrechten verkreeg aanmelden op het e-loket AMA WVG.

Gebruik Google Chrome voor het aanmelden op het e-loket AMA-WVG en zorg dat je je kan authenticeren via kaartlezer, itsme of andere authenticatietool.

Voor het gebruik van het e-loket is volgende handleiding beschikbaar.

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot (uw erkenning als begeleider) arbeidsmatige activiteiten, neem dan contact op met zorgenwerk.zorg@vlaanderen.be.

Model van overeenkomst

Model van overeenkomst betreffende het uitvoeren van arbeidsmatige activiteiten in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid 

Beleidsdocumenten

Regelgeving