Zorginspectie inspecteerde vanaf oktober 2017 in 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) in Vlaanderen. Zorginspectie wil daarmee de kwaliteit van zorg in Vlaanderen bevorderen. CGG bieden op een 100-tal locaties medisch-psychiatrische en psychotherapeutische hulp aan mensen met psychische problemen. Dit gebeurt ambulant: er is geen opname of verblijf.

Telkens werd op één willekeurig gekozen vestiging een volwassenenteam geïnspecteerd.

Het Referentiekader Centra Geestelijke Gezondheidszorg vormde een belangrijke leidraad, net als de multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag. De inspectie ging over vier thema’s, die belangrijk zijn voor goede hedendaagse zorg:

 De inspecties gebeurden gedeeltelijk aangekondigd: enkele maanden voor de inspectie werd een datum afgesproken, maar pas één werkdag vooraf werd bekendgemaakt welke vestiging en welk team geïnspecteerd zou worden.

 Zorginspectie controleerde interne beleidsdocumenten en patiëntendossiers. Zorgvuldige dossiers zijn immers noodzakelijk voor kwalitatieve zorg en in de wet op de patiëntenrechten wordt ook het recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier omschreven. In totaal werden 409 lopende en 307 afgesloten dossiers ingekeken. CGG-medewerkers konden de dossiers tijdens de inspecties toelichten.

 Per CCG werd een inspectieverslag opgemaakt met conclusies en verbeterpunten. De voorzieningen  konden reageren op het voorlopige inspectieverslag. Elk definitief inspectieverslag wordt bezorgd aan het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat instaat voor de opvolging van de vastgestelde verbeterpunten.

 Hoewel deze inspectie een beperkte scope heeft, kunnen we toch sectorbrede conclusies formuleren, weliswaar met het voor­behoud dat deze niet allemaal kunnen veralgemeend worden naar de werking voor andere doelgroepen (bv. zorg voor kinderen en jongeren, forensische zorg, verslavingszorg, ouderenzorg). 

 

Het Referentiekader Centra Geestelijke Gezondheidszorg (2015) is een document met de eisen en verwachtingen vanuit de overheid over de verwachte kwaliteit van zorg- of hulpverlening in CGG. Dit referentiekader vormt de basis voor de aansturing van en controle op de CGG-sector door het Agentschap Zorg en Gezondheid en Zorginspectie.

De ‘multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag’ werd ontwikkeld door het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) in samenspraak met diverse partnerorganisaties, en is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. De richtlijn is bedoeld voor hulpverleners in de gezondheidszorg.

lees het volledige sectorrapport