Volgens het Referentiekader Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg moet het CGG voor elke cliënt een multidisciplinair dossier aanleggen dat toegankelijk is voor alle betrokken CGG-hulpverleners. Op die manier kan het CGG onder meer zorgen voor een goede doorstroming van informatie voor het opstarten of verderzetten van een begeleiding of behandeling en kan parallelle hulpverlening op elkaar afgestemd worden.

De toegankelijkheid van de patiëntendossiers voor het multidisciplinair team bleek nagenoeg in alle voorzieningen in orde.

Psychiater: eindverantwoordelijke

Voorzieningen kunnen hun multidisciplinaire werking op verschillende manieren invullen: zowel door de betrokkenheid van meerdere disciplines via face-to-facecontacten als door interdisciplinaire cliëntbesprekingen. Het aantal cliënten dat zowel door een psychiater als door een andere therapeut met face-to-facecontacten wordt behandeld, varieert sterk tussen de bezochte teams (tussen 5 en 67%, met een gemiddelde van 29% over alle gecontroleerde dossiers).

Volgens het Referentiekader CGG is de psychiater eindverantwoordelijke voor een behandeling. Hoe de psychiater deze verantwoordelijkheid moet invullen, wordt niet gespecifieerd.

Behandelplanbesprekingen

Volgens het Referentiekader CGG moet elk zorgproces dat langer dan 6 maanden loopt minstens halfjaarlijks intercollegiaal besproken worden. Ongeveer een vierde van de gecontroleerde dossiers voldeed aan deze eis. Op één uitzondering na beantwoordden van elk team afzonderlijk minder dan de helft van de dossiers aan deze voorwaarde, met een spreiding tussen de 5 en 62%.

Uit controle van de periodes van meer dan 6 maanden waarin geen behandelplan werd opgesteld of besproken, blijkt dat dat in ongeveer de helft van deze periodes 6 tot 12 maanden duurde. Voor een kwart van deze periodes duurde dat 12 tot 18 maanden, voor het andere kwart 18 tot 24 maanden (de maximumtermijn die gecontroleerd werd tijdens inspectie) dat er geen behandelplan werd opgesteld of besproken.

Communicatie met externe zorgverleners

Het Referentiekader CGG stelt geen eisen over (schriftelijke) communicatie met huisartsen of andere externe hulpverleners. Op het vlak van informatiedoorstroming van de CGG naar andere zorgverleners, waardoor continuïteit van zorg gegarandeerd kan worden, ziet Zorginspectie nog veel verbetermogelijkheden.

In een kwart van de geïnspecteerde dossiers was er schriftelijke communicatie met de huisarts. 15 teams nemen vrij systematisch info over de huisarts op in het dossier (telkens in 80% van de dossiers of meer). 5 teams noteren info over de huisarts onvoldoende systematisch in het patiëntendossier. 16% van de afgesloten dossiers bevatten een afsluitbrief naar vervolgzorg, een verwijzer of huisarts.

 

Het aantal cliënten dat minstens één face-to-facecontact heeft met een psychiater tijdens de zorgperiode varieert sterk tussen teams: tussen de 5 en 67%, met een gemiddelde van 33% over alle dossiers heen. Ook de betrokkenheid van een psychiater door ofwel face-to-facecontacten ofwel door zijn aanwezigheid bij behandelplanbesprekingen verschilt sterk: tussen de 19 en 95%.

lees het volledige sectorrapport