Een ventilatieaudit is een grondige doorlichting van de ventilatieaanpak. Deze audit voorziet in een professionele doorlichting van de aanwezige ventilatievoorzieningen. Je krijgt aanbevelingen op maat om de kwaliteit van de ventilatie te verbeteren en de energieprestaties gekoppeld aan ventilatievoorzieningen te optimaliseren.

Voor de WZC wordt de audit afgestemd op het kwaliteitshandboek voor woonzorgcentra. Voor een aantal kwetsbare sectoren is een vergelijkbaar handboek in opmaak. Als een voorziening reeds een audit had voor de publicatie van dat handboek, kan er een upgrade van de audit worden uitgevoerd om afstemming te verzekeren.

Uitvoeringsvoorwaarden?

 • De aanvrager vraagt voor minstens 1 gebouw een ventilatieaudit aan
 • De ventilatieaudit gebeurt voor het hele bestaande gebouw
 • Na de realisatie van de klimaatmaatregelen met een terugverdientijd van maximum 5 jaar, blijft het gebouw voldoen aan de wettelijke voorwaarden om zorg- en dienstverlening te organiseren
 • Als de aanvrager een onderneming is, dan mag hij niet meer de-minimissteun ontvangen dan de regeling voor de-minimissteun aan ondernemingen belast met diensten van algemeen economisch belang toelaat
 • Als de aanvrager de maatregelen met een terugverdientijd van maximum 5 jaar niet binnen de 3 jaar realiseert, kan het VIPA de kostprijs van de betrokken ventilatieaudit terugvorderen.

Output?  

 • Beschrijving huidige situatie
 • Overzichtslijst met maatregelen voor het gebouw
 • Benodigde investering om in elke ruimte adequate ventilatie te voorzien
 • Plannen met overzicht minimaal ventilatiedebiet
 • Concreet advies en een overzicht van de maatregelen in TERRA, met aanduiding van terugverdientijden. In TERRA worden de maatregelen in 5 categorieën volgens prioriteit opgenomen:
  • Prio 1: onmiddellijk uit te voeren met energiewinst
  • Prio 2: maatregelen die de energievraag kunnen drukken
  • Prio 3: maatregelen die energieproductie toelaten uit alternatieve energiebronnen (niet fossiel)
  • Prio 4: maatregelen om de resterende energieproductie vanuit fossiele bronnen te optimaliseren
  • Prio 5: maatregelen die vanuit normering wel nodig zijn om de installatie te verbeteren/conformeren maar die niet direct een energiewinst opleveren. (bv. De omzet van geen ventilatiesysteem naar een ventilatiesysteem)
 • Concreet advies