Ouderenforfait

Jaar Ouderenforfait/dag

Afgevlakte gezondheidsindex

2018 5,00 103,72
2019 5,11 106,01
2020 5,15 106,76
2021 5,19 107,72
2022 5,4 111,97
2023 6 124,50
2024 6,07 125,91

De regelgeving over de infrastructuursubsidie bepaalt dat het forfait jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de afgevlakte gezondheidsindex van december voorafgaand aan het subsidiejaar ten opzichte van de afgevlakte gezondheidsindex van december 2017. Meer info hierover vindt u op de website m.b.t. het infrastructuurforfait voor woonzorgcentra.

In de tabel vindt u in:
  • kolom 2: geïndexeerd forfait per verblijfsdag
  • kolom 3: afgevlakte gezondheidsindex geldig voor het betrokken jaar zoals gemeten in december van het voorafgaand jaar

Forfait personen met een handicap

Jaar Afgevlakte gezondheidsindex
2016 100,66
2017 101,81
2018 103,72
2019 106,01
2020 106,76
2021 107,72
2022 111,97
2023 124,50
2024 125,91

Volgens de bijlage bij het besluit bestaat het forfait uit 2 delen:

  • basisbedrag dat elk jaar wordt geïndexeerd
  • intrestgedeelte dat eenmalig wordt geïndexeerd in het jaar van ingebruikname
Indexatie gebeurt altijd volgens de afgevlakte gezondheidsindex van december die voorafgaat aan het jaar van indexatie. In de tabel vindt u in de 2e kolom de afgevlakte gezondheidsindex geldig voor het betrokken jaar zoals gemeten in december van het voorgaand jaar.
 
Deelforfaits (intrest+kapitaal) voor ingebruikname 2023 (*):
 
in € wonen collectieve zorg dagbesteding OD (***)
ZG1(**) 14,66 11,65    
ZG2 9,72 9,63    
ZG3 7,83 8,94   8,94
ZG4     14,38  
ZG5     9,58  

(*): voor berekeningswijze zie BVR van 22/6/2018 tot regeling van het infrastrucutuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap; verstrekt door het VIPA - bijlage 3
(**): voor indeling zorggroepen: zie BVR - bijlage 2
(***): algemene ondersteunende diensten zoals medische en technische dienst, wasserij en de keuken (HACCP genormeerd): BVR - artikel 23-§3-3°

 
 

Forfait ziekenhuizen

Jaar Afgevlakte gezondheidsindex
2017 101,81
2018 103,72
2019 106,01
2020 106,76
2021 107,72
2022 111,97
2023 124,50
2024 125,91

Het strategisch forfait wordt geïndexeerd bij de ingebruikname van de gesubsidieerde infrastructuur als volgt:

50% van het bedrag wordt geïndexeerd op basis van de afgevlakte gezondheidsindex (AGI) op 1 januari van het jaar van bevel van aanvang t.a.v. de AGI op 1 januari 2017;
50% van het bedrag wordt geïndexeerd op basis van de AGI op 1 januari van het jaar van ingebruikname t.a.v. de AGI op 1 januari 2017.

Tevens wordt het  strategisch forfait vanaf de toekenning jaarlijks op 1 januari voor 16% van het subsidiebedrag ook volgens de afgevlakte gezondheidsindex geïndexeerd (d.w.z. vanaf het jaar na de eerste betaling).