Wat is een psychiatrisch verzorgingstehuis?

In een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) verblijven personen met een mentale handicap en personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis. Omdat hun toestand gestabiliseerd is, hebben deze mensen geen nood meer aan opname en verzorging in een (psychiatrisch) ziekenhuis. Ze verkeren echter niet in de mogelijkheid om zelfstandig te wonen.

Voor een aantal bewoners is het PVT een definitieve verblijfplaats. Voor anderen is een PVT een tussenstap naar meer zelfstandig wonen, bijvoorbeeld in een initiatief beschut wonen. Als de somatische klachten (dit zijn lichamelijke klachten waar geen lichamelijke oorzaak kan voor gevonden worden) zwaarder doorwegen dan de psychische problemen, worden bewoners soms verwezen naar een woonzorgcentrum.

Wat wordt door Zorginspectie geïnspecteerd?

Zorginspectie focust op wat de kwaliteit van de geboden zorg het meest beïnvloedt en baseert zich hiervoor op regelgeving, referentiekaders, eisenkaders, kwaliteitseisen… waaraan de organisatie zich moet houden.

U vindt hierover meer informatie op de site van het Departement Zorg.

Hoe inspecteert Zorginspectie?

De inspecties gebeuren aangekondigd. In de meeste gevallen is de inspecteur 1 dag ter plaatse. De PVT medewerkers krijgen een infobrief die hen uitgebreid informeert over het bezoek van Zorginspectie.

Meer over de vaste kenmerken van een inspectie >>

Wat leest u in het verslag?

De bevindingen van ieder inspectiebezoek staan in een inspectieverslag. Het doel van dit verslag is:

  • de vaststellingen weergeven
  • het oordeel of de organisatie voldoet aan de geïnspecteerde regelgeving weergeven
  • de organisatie schriftelijk op de hoogte brengen van de vaststellingen en het oordeel
  • aan de bevoegde entiteit van het Departement Zorg rapporteren
  • andere betrokken lezers, o.a. burgers die verslagen in het kader van de openbaarheidswetgeving willen raadplegen, informeren

Zorginspectie moedigt de organisaties aan om met gebruikers open te communiceren over de vaststellingen.

Voor alle vragen over de inspecties in de psychiatrische verzorgingstehuizen kan u contact opnemen met contact.zorginspectie@vlaanderen.be.

Wat na de inspectie?

Na het inspectiebezoek ontvangt de organisatie het ontwerpverslag met de vaststellingen. Een inspectieverslag van Zorginspectie wordt pas definitief nadat de geïnspecteerde organisatie de kans gekregen heeft om te reageren op onjuistheden in het inspectieverslag. Op deze manier wil Zorginspectie ook de kwaliteit van de eigen verslaggeving opvolgen en verbeteren.

Het definitieve verslag en de (eventuele) reactie worden bezorgd aan het de bevoegde entiteit van het Departement Zorg. Zij staan in voor de verdere opvolging van de vaststellingen uit het inspectieverslag. De bevoegde entiteit beslist wat er met de erkenning gebeurt op basis van onder andere de vaststellingen van Zorginspectie en het eigen dossier.

Overzichtsrapporten

Naast het opmaken van de individuele inspectieverslagen kan Zorginspectie haar kennis en terreinexpertise ook inzetten voor beleidsondersteuning, door een beeld te schetsen van een sector. Dit gebeurt meestal in de vorm van een rapport. In het rapport van 11 juni 2018 vindt u een samenvatting van de resultaten van de financiële inspectieronde in 2017-2018.