Een mandaat casemanager Zorg kan enkel via een elektronisch formulier aangevraagd worden. Meer informatie >

Doelgroep van een activeringstraject

Werkzoekenden voor wie betaalde beroepsarbeid tijdelijk niet mogelijk is door belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale aard en bij wie men aanneemt dat doorstroom naar betaald werk (met of zonder ondersteuning) opnieuw mogelijk wordt na deelname aan het activeringstraject.

Wat is een activeringstraject?

Activeringstrajecten zijn tijdelijke trajecten van 3 tot maximaal 18 maanden waarin een combinatie van werkacties én hulpverlening wordt aangeboden met als doel de werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling. VDAB beslist over de opstart van een activeringstraject (en onder andere de toewijzing van een casemanager Zorg). Het trajectplan voor een activeringstraject wordt uitgetekend door de werkzoekende, samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg. De begeleiding wordt uitgevoerd door een netwerk van dienstverleners (met werkactoren en zorgactoren).

Wat is de taak van een casemanager Zorg in een activeringstraject?

 • Informatie bezorgen aan de deelnemer van een activeringstraject over het beoogde einddoel van het traject, de looptijd, de mogelijkheden van zorg en de samenwerking tussen de casemanagers Zorg en Werk.
 • Aandacht hebben voor de rechten van de deelnemer en uitdiepen en verkennen van de zorgnoden met het oog op een realistisch zicht van de deelnemer op de eigen zorgproblematieken.
 • Uitwerken van een trajectplan samen met de deelnemer en de casemanager Werk. Het trajectplan opvolgen, evalueren en bijsturen als nodig, in overleg met de deelnemer en de casemanager Werk.
 • Een beroep doen op een penhouder met een netwerk van dienstverleners voor een aanbod van de nodige zorg die kadert in het trajectplan.
 • Coördinatie van de zorg in het trajectplan. Overleggen en afstemmen met de casemanager Werk zodat de zorg en de werkacties in het trajectplan goed op mekaar afgestemd blijven.
 • Het opstellen van een eindverslag en een eindadvies op basis van de evaluaties, samen met de casemanager Werk. Het eindverslag en eindadvies registreren in het elektronisch dossier van de deelnemer.
 • Deelnemen aan het zesmaandelijks netwerkoverleg dat georganiseerd wordt door VDAB, van de regio waar de casemanager werkzaam is.

Wie kan het mandaat van casemanager Zorg aanvragen en opnemen?

Het mandaat wordt toegekend aan een organisatie. De volgende organisaties kunnen een mandaat aanvragen bij de afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:

 • Een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW)
 • Een OCMW of OCMW vereniging titel VIII, hoofdstuk I OCMW-decreet (in de toekomst: “welzijnsvereniging”)
 • Een dienst voor maatschappelijk werk van het ziekenfonds
 • Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG)
 • Een initiatief voor beschut wonen (IBW)
 • Een psychiatrisch ziekenhuis (PZ)
 • Een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ)
 • Een revalidatiecentrum psychosociale revalidatie voor volwassenen (772)
 • Een revalidatiecentrum verslavingszorg (773)
 • Een centrum voor ambulante revalidatie (CAR)
 • Een welzijns- en zorgvoorziening erkend door het VAPH of het agentschap Jongerenwelzijn

Wat zijn de voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om een mandaat als casemanager Zorg aan te vragen?

 • Eén van de boven vermelde organisaties kan het mandaat als casemanager Zorg aanvragen.
 • De organisatie heeft één of meerdere professioneel deskundige medewerkers ter beschikking die het casemanagement Zorg kunnen opnemen. Dit wil zeggen:
  • Ze beschikken over minimaal een medisch, paramedisch, sociaal, psychologisch of pedagogisch diploma op bachelorniveau of beschikken over minimaal twee jaar ervaring in het verlenen van zorg aan de doelgroep.
  • Ze beschikken over gecertificeerde kennis van de 'International Classification of Functioning, Disability and Health' (ICF). Volgende opleidingen voldoen:
   • Een ICF-opleiding van een door de WHO erkende ICF trainer (Vb: opleidingen ICF die in het verleden werden gegeven door vzw SIG);
   • Een ICF-vorming ter waarde van minstens 1 studiepunt èn ervoor geslaagd zijn in het kader van de opleiding. (Vb: opleiding ergotherapie);
   • Aanwezigheid op een studiedag ICF, georganiseerd door Zorgnet-ICURO op 28/4/16 in Leuven en 10/5/16 in Gent;
   • Aanwezigheid op de studiedagen-verdiepingssessies ICF, georganiseerd door Zorgnet-ICURO, Vlaams Welzijnsverbond, VDAB en GTB in het voorjaar 2017.
   • Op 8 mei 2019 organiseerde de vzw SIG een geschikte ICF-opleiding. Meer informatie is hier te vinden.  
  • Ze beschikken over kennis van het aanbod van welzijns- en zorgvoorzieningen, met andere woorden: ze hebben kennis van de sociale kaart.
 • De organisatie zorgt ervoor dat de continuïteit van de dienstverlening verzekerd is.

De gemandateerde casemanagers Zorg worden door VDAB uitgenodigd voor een verplichte bijkomende opleiding om het specifieke VDAB ICF-instrument te leren kennen. Via deze webpagina van VDAB kunt u meer lezen over wanneer deze opleidingen gepland staan.

Hoe en wanneer kan een organisatie het mandaat als casemanager Zorg aanvragen?

Een organisatie kan het mandaat als casemanager Zorg aanvragen via het beschikbaar elektronisch formulier.

Een mandaataanvraag moet de volgende stukken bevatten:

 • Een aanvraagformulier met daarop de identiteitsgegevens en een verklaring op eer over het verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening;
 • Een bewijs van rechtsgeldige ondertekening;
 • De bewijzen van professionele deskundigheid (diploma, ICF-kennis, kennis sociale kaart).

Subsidie

Het Departement WVG voorziet een subsidie van 800 euro per begeleid activeringstraject. Deze subsidie wordt toegekend aan de organisatie die het casemanagement Zorg opneemt. Zestig procent wordt uitbetaald bij de registratie van het trajectplan. Veertig procent wordt uitbetaald indien het activeringstraject minimaal 3 maanden heeft geduurd en na registratie van het eindverslag en eindadvies in het elektronisch dossier van de deelnemer.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt per kwartaal en op basis van data aangeleverd door VDAB.

Timing

Een mandaat aanvragen kan via het elektronische formulier. De ontvankelijkheidstermijn is 30 dagen. De gegrondheidstermijn is 45 dagen. Een mandaataanvraag als casemanager Zorg kan continu ingediend worden bij het Departement WVG.

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot (uw mandaat als) Casemanager Zorg, neem dan contact op met zorgenwerk.dwvg@vlaanderen.be.

Informatie

Beleidsdocumenten

Regelgeving