U komt als zorgvoorziening in aanmerking voor klimaatsubsidies als u voor uw gebouwen een energiescan of een energie-audit heeft laten uitvoeren. Enkel energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd groter dan 5 jaar komen in aanmerking voor klimaatsubsidies. Zo kunt u op een betaalbare manier maatregelen nemen met een grotere CO2-impact. Het VIPA werkt voor de klimaatsubsidies met periodieke oproepen waarop u kan intekenen.

Uitvoeringsvoorwaarden?

 • Uw gebouw moet nog minstens 25 jaar in gebruik blijven;
 • De uitvoering van de gesubsidieerde maatregelen staat de uitvoering van toekomstige energiebesparende maatregelen niet in de weg;
 • Na de realisatie van een energiebesparende maatregel blijft uw gebouw steeds voldoen aan de erkennings- of vergunningsvoorwaarden;
 • U kunt geen klimaatsubsidies aanvragen voor energiebesparende maatregelen waarvoor ook VIPA-investeringssubsidies werden toegekend;
 • Alle maatregelen waarvoor u klimaatsubsidies krijgt, moeten uiterlijk 5 jaar na de goedkeuring uitgevoerd zijn. Volg uw uitgevoerde maatregelen op in het digitaal platform Terra. Zo kunnen we een adequate monitoring van het effect op de energieverbruiken garanderen;
 • Als u als aanvrager een onderneming bent, ontvangt u in de beperkte procedure over een periode van 3 belastingjaren in België maximum 500.000 euro de-minimissteun, met inbegrip van de energieprestatiecontractsubsidie.

Uitgesloten: zonnepanelen, windenergie, relighting/relamping en warmtekrachtkoppeling (WKK) komen niet in aanmerking voor klimaatsubsidies. Deze kunnen wel in aanmerking komen voor een renteloze energielening.

Hoe vraag ik klimaatsubsidies aan?

 • U kunt intekenen op één van de projectoproepen die het VIPA regelmatig organiseert om klimaatinvesteringssubsidies toe te kennen. U doet dit door uw aanvraag in te dienen via het digitaal platform TERRA. Vink op dit platform alleen die maatregelen aan waarvoor u financiële ondersteuning wil. Hou onze nieuwsberichten in de gaten om te weten wanneer er een oproep voor klimaatsubsidies is.
 • Ook als de oproepen niet lopen, kunt u in TERRA een aanvraag indienen. Deze aanvragen nemen we automatisch mee bij een volgende oproep. Ze zullen samen met alle andere aanvragen geëvalueerd en gerangschikt worden.

Hoe krijg ik de klimaatsubsidies uitbetaald?

1. U ontvangt van het VIPA een brief met de positieve of negatieve beslissing over uw aanvraag voor klimaatsubsidies.

2. Na ontvangst van de brief met de positieve beslissing bezorgt u het VIPA via klimaat.vipa@vlaanderen.be:

 • het ingevulde sjabloon ‘VKF Facturatie’, met daarbij per maatregel:
  • vermoedelijke startdatum van de werken;
  • vermoedelijke datum waarop u plant de 1e factuur te bezorgen.
 • bij aanvraag uitbetaling subsidies 1e schijf:
  • 1e factuur;
  • uw rekeningnummer: voor het rekeningnummer vult u een identificatieformulier in, zowel in excel-versie als in PDF-formaat (dit laatste ondertekend door 2 gemachtigden van uw voorziening);
  • startdatum van de werken: deze maakt u over met het sjabloon het sjabloon VKF Facturatie
 • bij aanvraag uitbetaling subsidie 2e schijf:
  • overige facturen en eindfactuur;
  • einddatum van de werken via het sjabloon VKF Facturatie en vinkt u op TERRA de maatregel af als uitgevoerd
  • als het een gecombineerd dossier met Relancesteun betreft: de selectiebrief van het VEB met aanduiding van het exacte totale bedrag van de tussenkomst van de Relancemiddelen dat het VEB subsidieert (netto-kostprijs, exclusief BTW))
 • Vermeld steeds duidelijk het dossiernummer (VKF of VKE nummer) van de maatregel waarop voornoemde informatie en verantwoordingsstukken betrekking hebben. U vindt het dossiernummer op uw toekenningsbrief en in TERRA.

3. Tijdens de werkzaamheden en vanaf de oplevering moet u bepaalde stukken ter beschikking houden voor het VIPA. Op verzoek van het VIPA kunt u deze voorleggen. 

Hoeveel klimaatsubsidies kunt u krijgen?

U kunt kiezen om uw klimaatsubsidies aan te vragen via de beperkte of de uitgebreide procedure. U kunt beide procedures ook combineren.

 • Beperkte procedure:
  • Klimaatinvesteringssubsidie bedraagt (exclusief BTW):
   • 60% van geraamde kostprijs van energiebesparende maatregel
    EN
   • maximaal het bedrag nodig om terugverdientijd van energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar
  • Maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer): 500.000 euro.
 • Uitgebreide procedure:
  • Klimaatinvesteringssubsidie bedraagt (exclusief BTW):
   • 30%, 40% of 50% van geraamde kostprijs van energiebesparende maatregel
    EN
   • maximaal het bedrag nodig om terugverdientijd van energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar
  • Geen maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer)
  • Werken mogen nog niet begonnen zijn vooraleer het VIPA de klimaatinvesteringssubsidies voor 'uitgebreide procedure' toekent

Welke beoordelingscriteria hanteert het VIPA om de aanvragen te evalueren?

Per oproep is er een budget beschikbaar. Aanvragen voor klimaatsubsidies worden geëvalueerd en gerangschikt op een aantal factoren:

Daarnaast worden er bonuspunten toegekend wanneer het gaat om een innoverende energiebesparende maatregel (+ 15 punten) en als de voorziening kan aantonen dat ze ook na de werken voldoet aan de richtnormen met betrekking tot binnenmilieu (+ 10 punten).

Concreet betekent dit dat hoe meer maatregelen met een hoge CO2-reductie je aanvraagt, hoe meer kans je hebt op klimaatsubsidies. De maatregelen met een grote CO2-reductie zijn maatregelen zoals dakisolatie, muurisolatie, schrijnwerkisolatie,...

De specifieke formule voor de weging van de aanvragen is terug te vinden in artikel 1 van het MB tot vaststelling van de formule:

Waar vind ik het regelgevend kader voor de klimaatsubsidies?

Deze vind u op onze pagina Regelgeving Klimaat.

Heb je nog vragen?

Neem zeker eerst een kijkje in de rubriek 'Veelgestelde vragen'. Vind je daar je antwoord niet, stuur dan je vraag naar klimaat.vipa@vlaanderen.be.