Waarom is dit belangrijk?

Intrafamiliaal geweld is een complexe problematiek. Via de ketenaanpak bieden we hulp aan gezinnen die geconfronteerd worden met intrafamiliaal geweld in combinatie met andere problemen. Ketenaanpak in de context van intra-familiaal geweld en/of kindermishandeling is een specifieke manier van multidisciplinaire samenwerking, waarbij de betrokken actoren structureel en casusgericht samenwerken en de uitvoering van hun taken op elkaar afstemmen met de bedoeling het geweld te stoppen en herhaling te voorkomen. Per casus staat daarbij een gedeeld plan van aanpak voorop dat vanuit verschillende invalshoeken consistent en afgestemd uitgevoerd en opgevolgd wordt. Die afstemming gebeurt geïntegreerd vanuit vier verschillende invalshoeken: gerechtelijk, politioneel, hulpverlenend en bestuurlijk. Een casusregisseur coördineert de afgesproken aanpak en de samenwerking tussen organisaties. Daarbij richten we ons op zowel de slachtoffers, de plegers als de kinderen uit het gezin.

Wat kan het lokale bestuur doen?

Een lokaal bestuur is de uitgelezen partner om de verbinding te maken met andere partners zoals het OCMW, politiediensten, sociale diensten, huisartsen, enz. Een lokaal bestuur realiseert immers meer door de partners en organisaties actief op het grondgebied samen te brengen en te laten samenwerken. Op die manier kan er ingespeeld worden op de lokale dynamiek en realiteit van een stad of gemeente.

De ervaringen met pilootprojecten in Antwerpen en Limburg leren dat niet-anonieme casusgerichte samenwerking tussen hulpverlening, politie en justitie vooral een kans op slagen heeft als er wordt doorontwikkeld tot een geïntegreerde aanpak waarbij de verschillende acties vanuit de betrokken diensten op het cliëntsysteem daadwerkelijk op elkaar worden afgestemd op procesniveau en op operationeel niveau.  Steden of gemeenten zijn hierin een neutrale actoren die deze samenwerking succesvol mee vorm kan geven. 

De rol van de lokale overheden kan zeer diverse vormen aannemen. Dit kan gaan van financiële ondersteuning in de werkingskosten van het samenwerkingsverband (b.v. huisvesting), het subsidiëren of voorzien van casusregisseurs op operationeel niveau, deelnemen/voorzitten aan operationele teams of stuurgroepen, het sensibiliseren van de betrokken actoren en een trekkersrol opnemen in het betrekken van andere lokale overheden in een bepaalde regio, ondersteunen van een intensief casemanagement, operationele aansturing/ondersteuning van een Family Justice Center,…

Welke ondersteuning biedt de Vlaamse overheid?

De Vlaamse overheid voorziet expertise en personele middelen onder de vorm van de coördinatoren ketenaanpak IFG. Zij staan mee in voor het uitrollen en implementeren van de ketenaanpak. Zij bouwen een samenwerkingsnetwerk uit en spelen in op de regionale noden om regionale verankering te bewerkstelligen. Op operationeel niveau ondersteunen zijn alle betrokkenen in het proces en bewaken zij het vlot verloop van de verschillende processtappen. Verder doen zij aan verdere sensibilisering bij mogelijke partners.

Bevoegde administratie

Agentschap Justitie en Handhaving