Wat is een publieke jeugdinstelling?

Er zijn twee soorten publieke jeugdinstellingen in Vlaanderen:

Er zijn meerdere gemeenschapsinstellingen in Vlaanderen:

Gemeenschapsinstellingen zijn gesloten jeugdinstellingen. Jongeren kunnen daar geplaatst worden door de jeugdrechter vanaf 12 jaar, volgens een modulair aanbod (module oriëntatie; modules begeleiding van 3, 6 of 9 maanden; modules begeleiding van maximaal 2, 5 of 7 jaar, voor een uiterst beperkte doelgroep en binnen strikte voorwaarden; module time-out).  

Gemeenschapsinstelling De Grubbe is een oriëntatiecentrum. Een jongere kan daar geplaatst worden voor een termijn van  maximum 30 dagen.

In de gemeenschapsinstellingen worden enkel nog jongeren geplaatst die een jeugddelict hebben gepleegd of hiervan worden verdacht. Bij verontrusting is wel nog een herstelgerichte time-out mogelijk.

Op de website van jeugdrecht vindt u meer informatie over plaatsingsvoorwaarden en termijnen.

Wat wordt geïnspecteerd door Zorginspectie?

Zorginspectie focust op wat de kwaliteit van de geboden zorg het meest beïnvloedt en baseert zich hiervoor op regelgeving, referentiekaders en geformaliseerde afspraken waaraan de organisatie zich moet houden. U vindt hierover meer informatie bij Opgroeien - Jeugdhulp.

Hoe inspecteert Zorginspectie?

Het uitgangspunt van de inspecties is de rechtspositie van de minderjarigen zoals onder meer bepaald in het Decreet Rechtspositie Minderjarigen. Zorginspectie streeft ernaar om de publieke jeugdinstellingen op regelmatige basis te inspecteren. De concrete aanpak en de duur van de inspectie worden bepaald door het thema of de reden van inspectie. Daarnaast bevat een inspectie vaste kenmerken

De afdelingen van de gemeenschapsinstellingen en het toenmalig Vlaams detentiecentrum Tongeren werden geïnspecteerd in het kader van de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in de periode van oktober tot december 2017.

Wat leest u in het verslag?

De bevindingen van ieder inspectiebezoek staan in een inspectieverslag. Het doel van dit verslag is:

  • het weergeven van de vaststellingen en het oordeel of de organisatie voldoet aan de geïnspecteerde regelgeving
  • via dit verslag de organisatie schriftelijk op de hoogte brengen van de vaststellingen en het oordeel
  • rapporteren aan Opgroeien - Jeugdhulp
  • informeren van andere betrokken lezers, onder andere burgers die verslagen in het kader van de openbaarheidswetgeving willen raadplegen

Zorginspectie moedigt de organisaties aan om met gebruikers open te communiceren over de vaststellingen.

Voor alle vragen over de inspecties in de publieke jeugdinstellingen kan u contact opnemen met contact.zorginspectie@vlaanderen.be.

Wat na inspectie?

Na het inspectiebezoek ontvangt de organisatie het ontwerpverslag met de vaststellingen. Een inspectieverslag van Zorginspectie wordt pas definitief nadat de geïnspecteerde organisatie de kans gekregen heeft om te reageren op onjuistheden in het inspectieverslag. Op deze manier wil Zorginspectie ook de kwaliteit van de eigen verslaggeving opvolgen en verbeteren.

Het definitieve verslag en de (eventuele) reactie worden bezorgd aan Opgroeien - Jeugdhulp. Dit agentschap staat in voor de verdere opvolging van de vaststellingen uit het inspectieverslag en beslist wat er op basis van onder andere de vaststellingen van Zorginspectie en het eigen dossier met de erkenning gebeurt.

Overzichtsrapporten

Naast het opmaken van de individuele inspectieverslagen, kan Zorginspectie haar kennis en terreinexpertise ook inzetten voor beleidsondersteuning. Zij doet dit door een beeld te schetsen van een sector. Dit gebeurt meestal in de vorm van een beleidsrapport. 

De vaststellingen van de plaatsbezoeken in het kader van de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen, werden gepubliceerd in een globaal beleidsrapport op 4 oktober 2018.