Wat is een private voorziening jeugdhulp?

Private voorzieningen zijn organisaties die minderjarigen begeleiden of opvangen. Kinderen en jongeren komen er rechtstreeks, via de intersectorale toegangspoort of via een jeugdrechter terecht. Er bestaat een divers gamma aan private voorzieningen. Deze zijn terug te vinden op de website van Opgroeien.

Wat wordt door Zorginspectie geïnspecteerd?

Zorginspectie focust op wat de kwaliteit van de geboden zorg het meest beïnvloedt en baseert zich hiervoor op regelgeving, referentiekaders, eisenkaders, kwaliteitseisen… waaraan de organisatie zich moet houden. U vindt hierover meer informatie op de website van Opgroeien. Op 2 maart 2020 is het nieuwe referentiekader NAFT (naadloze flexibele trajecten onderwijs - welzijn) officieel voorgesteld.

Hoe inspecteert Zorginspectie?

Aan de hand van een thema

Zorginspectie streeft ernaar om de private voorzieningen op regelmatige basis te inspecteren. Meestal wordt gekozen voor een specifiek thema dat onze aandacht vraagt omdat:

  • het risico’s inhoudt voor de doelgroep
  • het nieuw is
  • het maatschappelijk in de aandacht wordt gebracht
  • terugkerend is bij klachten of incidenten

Inspectiethema’s worden afgetoetst bij onze belanghebbenden zoals de gebruikers, de private voorzieningen en Opgroeien.

Recente voorbeelden zijn:

  • zelfevaluatie van afgesproken thema’s en beleid en toepassing ervan inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • vrijheidsbeperkende maatregelen

Vaste kenmerken van een inspectie 

De concrete aanpak en de duur van de inspectie worden bepaald door het thema of de reden van inspectie. Daarnaast wordt een inspectie ook steeds gekenmerkt door vaste kenmerken.

Wat staat er in het verslag?

De bevindingen van ieder inspectiebezoek staan in een inspectieverslag. Het doel van dit verslag is:

  • het weergeven van de vaststellingen en het oordeel of de organisatie voldoet aan de geïnspecteerde regelgeving
  • via dit verslag de organisatie schriftelijk op de hoogte brengen van de vaststellingen en het oordeel
  • rapporteren aan het Agentschap Jongerenwelzijn
  • informeren van andere betrokken lezers, o.a. burgers die verslagen in het kader van de openbaarheidswetgeving willen raadplegen

Zorginspectie moedigt de organisaties aan om met gebruikers open te communiceren over de vaststellingen.

Voor alle vragen over de inspecties in de private voorzieningen jeugdhulp kan u contact opnemen met contact.zorginspectie@vlaanderen.be.

Wat na inspectie?

Na het inspectiebezoek ontvangt de organisatie het ontwerpverslag met de vaststellingen. Een inspectieverslag van Zorginspectie wordt pas definitief nadat de geïnspecteerde organisatie de kans gekregen heeft om te reageren op onjuistheden in het inspectieverslag. Op deze manier wil Zorginspectie ook de kwaliteit van de eigen verslaggeving opvolgen en verbeteren.

Het definitieve verslag en de (eventuele) reactie worden bezorgd aan het Opgroeien. Dit agentschap staat in voor de verdere opvolging van de vaststellingen uit het inspectieverslag en beslist wat er met de erkenning gebeurt, op basis van onder andere de vaststellingen van Zorginspectie en het eigen dossier.

Overzichtsrapporten

Naast het opmaken van de individuele inspectieverslagen kan Zorginspectie haar kennis en terreinexpertise ook inzetten om een beeld te schetsen van een sector. Dit kan gebruikt worden voor beleidsondersteuning en gebeurt meestal in de vorm van een beleidsrapport.