Wat doen diensten voor pleegzorg?

Diensten voor pleegzorg organiseren de plaatsing van jongeren in pleeggezinnen. Pleegzorgers vangen in hun gezin kinderen of volwassenen op die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin of zelfstandig kunnen wonen. De opvangperiode varieert van kort tot meerdere jaren.

Een goede begeleiding van het pleeggezin is cruciaal. Dat is de verantwoordelijkheid van de diensten voor pleegzorg. Die zorgen voor de begeleiding en de vergoeding van het pleeggezin.

Wat wordt door Zorginspectie geïnspecteerd?

Zorginspectie focust op wat de kwaliteit van de geboden zorg het meest beïnvloedt en baseert zich hiervoor op regelgeving, referentiekaders en formele afspraken waaraan de organisatie zich moet houden.

U vindt hierover meer informatie op de website van Opgroeien.

Zorginspectie is verantwoordelijk voor

  • de inspectie van de diensten voor pleegzorg bij een aanpassing van de vergunning
  • opvolgingsinspecties waarbij Zorginspectie de algemene werking of specifieke aspecten nakijkt
  • thematische inspecties waarbij gericht geïnspecteerd wordt, bv. inspecties over de implementatie van het decreet rechtspositie minderjarigen

Zorginspectie voert ook inspecties uit om klachten te onderzoeken.

Praktijkinspecties 2017-2019

Vanaf december 2017 werden er inspecties in alle teams van de diensten voor pleegzorg uitgevoerd, met als doel een beter zicht te krijgen op de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening aan de gebruiker, onafhankelijk van de doelgroep of de regio. Deze inspecties werden verder gezet in 2018 en 2019. De diensten werden via mail geïnformeerd over deze inspecties en ontvingen een modelverslag.

Nulmeting klachtrecht

In januari 2024 start Zorginspectie met inspecties rond het thema klachtrecht in verschillende voorzieningen voor jeugdhulp. Het klachtrecht geeft de zorggebruikers een belangrijk instrument in handen om hun rechten te beschermen en draagt bij aan het versterken van hun positie. Een goede klachtenbehandeling geeft aan de voorziening een opportuniteit om haar kwaliteit te verbeteren.
De inspecties dienen beschouwd te worden als een nulmeting om de huidige praktijk van klachtenbehandeling in de jeugdhulp in kaart te brengen. Op die manier hopen we de goede praktijken en de groeikansen van de sector in beeld te krijgen.

Zorginspectie ontwikkelde in afstemming met Opgroeien en met input van de koepels en gebruikersverenigingen een toetsingskader met drie verwachtingen:

- Bekendmaking en laagdrempeligheid van het klachtenbeleid
- Uniformiteit, continuïteit, neutraliteit en klantvriendelijkheid in de klachtenbehandeling
- Klachtenregistratie, cyclische evaluatie en remediëring

Elke verwachting werd verder geconcretiseerd in criteria en kritische kenmerken.

Hoe inspecteert Zorginspectie?

De concrete aanpak en de duur van de inspectie worden bepaald door het thema of de reden van inspectie. Daarnaast bevat iedere inspectie dezelfde vaste kenmerken

Wat leest u in het verslag?

De bevindingen van ieder inspectiebezoek staan in een inspectieverslag. Het doel van dit verslag is:

  • het weergeven van de vaststellingen en het oordeel of de organisatie voldoet aan de geïnspecteerde regelgeving
  • via dit verslag de organisatie schriftelijk op de hoogte brengen van de vaststellingen en het oordeel
  • rapporteren aan Opgroeien.
  • informeren van andere betrokken lezers, o.a. burgers die verslagen in het kader van de openbaarheidswetgeving willen raadplegen

Zorginspectie moedigt de organisaties aan om met gebruikers open te communiceren over de vaststellingen.

Voor alle vragen over de inspecties in de diensten pleegzorg kan u contact opnemen met contact.zorginspectie@vlaanderen.be.

Wat na inspectie?

Na het inspectiebezoek ontvangt de organisatie het ontwerpverslag met de vaststellingen. Een inspectieverslag van Zorginspectie wordt pas definitief nadat de geïnspecteerde organisatie de kans gekregen heeft om te reageren op onjuistheden in het inspectieverslag. Op deze manier wil Zorginspectie ook de kwaliteit van de eigen verslaggeving opvolgen en verbeteren.

Het definitieve verslag en de (eventuele) reactie worden bezorgd aan Opgroeien. Dit agentschap staat in voor de verdere opvolging van de vaststellingen uit het inspectieverslag en beslist wat er op basis van onder andere de vaststellingen van Zorginspectie en het eigen dossier met de vergunning gebeurt.

Overzichtsrapporten

Naast het opmaken van de individuele inspectieverslagen kan Zorginspectie haar kennis en terreinexpertise ook inzetten voor beleidsondersteuning om een beeld te schetsen van een sector. Dit gebeurt meestal in de vorm van een beleidsrapport.

De resultaten van de ‘praktijkinspecties’ werden samengevat in het rapport ‘Diensten voor pleegzorg, praktijkinspecties 2018-2019’.