Het inspectierapport is een beknopte versie van het inspectieverslag en bevat alle relevante informatie, maar zonder privacygevoelige beschrijvingen. Omdat een inspectierapport een weergave is van een momentopname, moedigt Zorginspectie gezinnen aan om in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de kinderopvanglocatie. Op het moment dat u een inspectierapport leest, kan er in de praktijk van de kinderopvanglocatie al veel veranderd of aangepakt zijn. Het is belangrijk een inspectie te zien als een leermoment, waarbij de organisator na een inspectiebezoek de minpunten aanpakt en de goede punten verderzet. Via deze link kan u een voorbeeld van een inspectierapport bekijken.  

Wat vindt u terug in een inspectierapport?    

Op het voorblad vindt u een aantal gegevens terug over de kinderopvanglocatie, het inspectiebezoek en de reden van het inspectiebezoek. Verder bestaat het inspectierapport uit drie onderdelen: 

1. Toezicht op de pedagogische kwaliteit via een afname van het monitoringsinstrument MeMoQ   

Naast het toezicht op de vergunningsvoorwaarden en de subsidiëringsvoorwaarden, volgt Zorginspectie de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang op. Dit gebeurt onder andere met het monitoringsinstrument MeMoQ, een wetenschappelijk instrument dat speciaal werd ontwikkeld voor Zorginspectie om de pedagogische kwaliteit te meten. Meer informatie over MeMoQ vindt u op de website van Kind en Gezin.  

In het ‘monitoringsinstrument MeMoQ’ komen 6 dimensies van pedagogische kwaliteit aan bod. Tijdens een eerste bezoek, observeert de inspecteur de dimensies welbevinden en betrokkenheid, emotionele ondersteuning, educatieve ondersteuning en omgeving. Tijdens een tweede bezoek bevraagt de inspecteur medewerkers over de dimensie diversiteit en omgaan met gezinnen.  

Als het monitoringsinstrument MeMoQ werd afgenomen tijdens de inspectie, dan vindt u in het inspectierapport per dimensie een score terug, samen met informatie over wat deze score precies betekent. Aangezien een goede pedagogische kwaliteit erg belangrijk is voor kinderen, moeten deze scores voldoen aan de pedagogische norm. Elke dimensie krijgt een score van 1 tot 4. Een score 1 is ‘onvoldoende’ en vergt bijsturing, score 2 is ‘nipt voldoende’ en vraagt aandacht en bijsturing. Score 3 betekent ‘goed’ en een score 4 is ‘uitstekend’.     

2. Toezicht op de overige vergunningsvoorwaarden  

Tijdens een inspectiebezoek worden een aantal vergunningsvoorwaarden geïnspecteerd. In het inspectierapport vindt u per geïnspecteerde vergunningsvoorwaarde de inspectieresultaten terug en leest u met welke vergunningsvoorwaarden de kinderopvang in orde is en met welke niet. In de beschrijving gaat er extra aandacht naar de impact op de kinderen en de werking. 

3. Het advies op het einde van het inspectierapport is een signaal van Zorginspectie aan Opgroeien (Kind en Gezin)   

Omdat een goede kwaliteit in de kinderopvanglocatie zo belangrijk is voor de opgevangen kinderen, formuleert Zorginspectie op basis van alle vaststellingen van het inspectiebezoek een advies aan het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin). Dit advies is een oordeel van Zorginspectie op basis van de situatie tijdens de inspectie en kan voorstellen om verdere stappen te zetten in het verscherpen van het toezicht, met mogelijke impact op de vergunning. Wanneer het de eerste keer is dat een kinderopvanginitiatief zo’n advies krijgt, spreekt Zorginspectie van ‘opstart van de handhaving’. Als er bij een volgend bezoek geen verbetering is ten opzichte van de vorige inspectie, gaat het over ‘verderzetting van de handhaving’. 

Opgroeien (Kind en Gezin) beslist of ze het advies van Zorginspectie volgt en dwingende maatregelen oplegt aan een opvanglocatie om de regels en voorwaarden te doen naleven in het belang van de kinderen. Handhaving omvat alle activiteiten of tussenkomsten die Opgroeien doet ten opzichte van de organisator van de kinderopvang en die gericht zijn op het laten voldoen aan de eisen die aan het werken met een vergunning kinderopvang worden gesteld. Zo kan Opgroeien bijvoorbeeld vragen dat de organisator een plan van aanpak opstelt om de vastgestelde inbreuken weg te werken of kan ze bijvoorbeeld de vergunning schorsen.    

Meer informatie over actieve openbaarheid in de kinderopvang vindt u in deze folder.