• Het VIPA kan altijd van de financier eisen dat hij een recent attest bezorgt dat afkomstig is van het bevoegde hypotheekkantoor, waaruit blijkt of er op de goederen die betrekking hebben op het project, al dan niet een hypotheek werd gevestigd.
 • De financier brengt het VIPA vooraf op de hoogte van:
  • het verkrijgen van een hypothecair mandaat of een hypothecaire inschrijving op de onroerende goederen die betrekking hebben op het project;
  • het omzetten van een dergelijk hypothecair mandaat in een hypothecaire inschrijving
  • het verkrijgen en uitwinning van een pand op de liquiditeits- en solvabiliteitsreserves voor de gewaarborgde leningen m.b.t. het project
  • de vervroegde opeising van de kredieten, waaronder de door het VIPA gewaarborgde lening.
 • Zonder voorafgaande toestemming van het VIPA kan de financier:
  • niet overgaan tot uitwinning van zijn hypotheek (m.b.t. het project);
  • geen hypothecair mandaat of een hypothecaire inschrijving verkrijgen voor de onroerende goederen die betrekking hebben op het project ter afdekking van andere dan de op het project betrekking hebbende kredieten;
  • niet overgaan tot omzetting van dergelijk hypothecair mandaat en/of uitwinning van zijn hypotheek;
  • geen pand bekomen, noch uitwinnen voor andere dan door het VIPA gewaarborgde leningen
 • Als de aanvrager de afbetalingskalender niet naleeft, is de financier verplicht het VIPA binnen de zes weken na de vervaldag hiervan aangetekend op de hoogte te brengen en kan het VIPA van de financier eisen, tenzij hij afziet van de verleende investeringswaarborg, dat hij de gewaarborgde financieringsovereenkomst onmiddellijk opzegt en dat hij dus de onmiddellijke betaling eist van alle verschuldigde bedragen.
 • De financier zal ook de nodige informatie uitwisselen met VIPA voor het opladen van de opname- en aflossingstabellen.
 • In geval van wijziging van de contractuele leningvoorwaarden (looptijd, hoger leningbedrag, herziening frequentie rentewijziging of wijziging van vaste intrest), dient een nieuw leningcontract of waarborgovereenkomst te worden bezorgd. Indien wijzigingen door die leningsvoorwaarden dient enkel een nieuwe aflossingstabel te worden opgeladen.
Nieuw exemplaar vereist​ van ​ ​

​Contractuele voorwaarden

Waarborgovereenkomst A/B​

Aflossingstabel​ Berekening premie​
​Wijziging van ​Ja Ja​ Ja​
​Wijziging door ​Nee ​Ja ​Nee

Het verlenen van de investeringswaarborg vervalt als de financier een van zijn verplichtingen niet nakomt.