Waarom is dit belangrijk?

Vlaanderen is intussen ingedeeld in 60 eerstelijnszones. Binnen een eerstelijnszone werkt een formeel samenwerkingsverband, de zorgraad, aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders. Eén van de doelstellingen is beter samenwerken en een meer integrale zorg uitbouwen voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood. In de eerstelijnszone brengen alle deelnemende partners ook de noden op bevolkingsniveau in kaart en werken ze samen aan een actieplan. In de rol van lokale beleidsvoerder hebben lokale besturen binnen de eerstelijnszone een forum om met de actoren af te stemmen over de lokale invulling van zorgnoden en krijgen ze input voor het vormgeven van een gedragen lokaal sociaal beleid. Het geeft ook de mogelijkheid om op bovenlokaal niveau problematieken die zich lokaal stellen, maar onvoldoende beantwoord worden, ter bespreking te stellen.

Wat kan het lokaal bestuur doen?

Het lokaal bestuur is een essentiële en onmisbare partner in de eerstelijnszone. Het lokale bestuur zal dan ook deel uitmaken van de zorgraad die de werking van de eerstelijnszone overziet en aanstuurt.
In de zorgraden zijn de lokale besturen vertegenwoordigd vanuit de regiefunctie van het lokaal sociaal beleid en als aanbieder van diensten.

In de eerstelijnszone worden in de eerste plaats communicatielijnen en structurele verbanden ontwikkeld met professionele zorgverleners maar ook met de burgers, zodat niemand door de mazen van het zorgnet valt. De initiatieven die het lokaal bestuur op dit vlak neemt voor personen met een chronische zorgnood of verminderd zelfzorgvermogen zijn op dit vlak onmisbaar.

Welke ondersteuning biedt de Vlaamse overheid?

De eerstelijnszone krijgt op verschillende manieren ondersteuning van de Vlaamse overheid:

  • Om eerstelijnszones te helpen bij de opstart, krijgen zij begeleiding van een transitiecoach;
  • De penvoerende organisaties van de eerstelijnszones krijgen een werkingsbudget en kunnen rekenen op de medewerking van personeelsleden van de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL’s) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN’s);
  • In de loop van 2019 wordt het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) opgericht. Dat instituut zal de zones ondersteunen met expertise-uitwisseling, een vormingsbeleid, planning enz.

Voor de samenstelling van de zorgraad, waarin het lokaal bestuur zal zetelen, werden richtlijnen gecommuniceerd. Deze zijn hier terug te vinden.

Waar vindt u meer info?

Op de volgende website is meer informatie terug te vinden:  https://www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszones-in-vlaanderen.

Bevoegde administratie

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid