Algemeen 

Het decreet van 8 juli 2022 over de werk- en zorgtrajecten voorziet in een aanbod voor personen voor wie betaalde beroepsarbeid niet, niet meer of nog niet mogelijk is door een of meer belemmeringen van cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale aard. We voorzien in een aanbod van activeringstrajecten als een voorbereiding op betaald werk, arbeidsmatige activiteiten op een continuüm van participatie naar activering en onthaaltrajecten via het Geïntegreerd Breed Onthaal om onderbescherming tegen te gaan.

Deze webpagina zal stelselmatig aangevuld worden naarmate stappen worden gezet in operationalisering van de hernieuwde regelgeving, gebaseerd op de timing waarop de bepalingen in voege zullen treden. Deze timing is als volgt voor de verschillende onderdelen:

  • Activeringstrajecten: 01/07/2023
  • Onthaaltrajecten via het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO): 01/07/2023
  • Arbeidsmatige activiteiten: 01/01/2024

De hernieuwde regelgeving kan u hier terugvinden:

Activeringstrajecten

Activeringstrajecten zijn tijdelijke trajecten waarbij zowel ingezet wordt op werk- als zorgbegeleiding voor mensen met cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale problemen die momenteel geen betaald werk kunnen verrichten door die problemen, maar die mits een traject van 3 tot 18 maanden (in uitzonderlijke gevallen verlengbaar) kunnen toegeleid worden naar betaald werk, ofwel in het normaal economisch circuit ofwel in de sociale economie.

De bepalingen in het decreet met betrekking tot de activeringstrajecten zullen in voege treden vanaf 01/07/2023 en werden vertaald in het BVR. Zo wordt de mandatering van de casemanager Zorg aangepast en zal bij de start van een mandaatperiode een samenwerkingsverband Zorg met drie welzijns- en zorgvoorzieningen gemandateerd worden voor de volledige periode van vijf jaar.

Dit samenwerkingsverband garandeert dat elke nieuwe deelnemer van bij de start van een traject, in eender welke regio, meteen terecht kan bij een casemanager Zorg met de juiste achtergrond en kennis. Deze manier van werken moet niet enkel tot een vlottere expertiseopbouw leiden bij de casemanagers Zorg, maar ook tot een betere samenwerking met de casemanagers Werk, wat op zich weer leidt tot een betere, meer kwalitatieve dienstverlening ten aanzien van de deelnemer. Daar komt bij dat de opdrachten van de casemanagers Zorg en casemanager Werk voortaan binnen een casemanagementteam worden opgenomen, elk vanuit de eigen expertise, wat opnieuw de teamwerking rond de deelnemer en dus ook het traject van de deelnemer ten goede komt.

Mandatering Samenwerkingsverbanden Zorg 

Gebaseerd op de bepalingen in het BVR werd er in december 2022 een mandaatoproep voor de Samenwerkingsverbanden Zorg uitgeschreven. Omdat er op basis van die mandaatoproep niet voor elke werk- en zorgregio een samenwerkingsverband Zorg gemandateerd kon worden, wordt de oproep opnieuw open gesteld, maar enkel voor de twee regio’s waarvoor er nog geen samenwerkingsverband Zorg gemandateerd werd. De oproep staat open voor de werk- en zorgregio Midwest en voor de werk- en zorgregio Vlaamse Ardennen. U vindt hierbij de desbetreffende documenten: 

Een aanvraag als Samenwerkingsverband Zorg moet ingediend worden via elektronische toepassing. Opgelet: het ingevulde aanmeldingsformulier dient hieraan toegevoegd te worden als bijlage.
De mandaataanvraag van een Samenwerkingsverband Zorg kan ingediend worden tot en met 15/05/2023.

Mandaatoproep Samenwerkingsverband Zorg

Om een aanvraag als Samenwerkingsverband Zorg in te dienen dient dit webformulier ingevuld te worden.
Opgelet: het ingevulde aanmeldingsformulier dient hieraan toegevoegd te worden als bijlage.

Aanvragen konden ingediend worden tot en met 15/05/2023.