Vlaanderen heeft een groot aanbod aan relatie-ondersteunende hulp beschikbaar. Vaak vinden mensen hier hun weg echter niet in terug. We willen dan ook het initiatief nemen om dit aanbod meer bekend te maken, beter op elkaar af te stemmen en mensen de weg te wijzen naar correcte en begrijpbare informatie over relaties en relationele problemen.

In functie van een gerichte aanpak van relatieproblemen

  • lanceren we sensibiliseringscampagnes die relaties en relatieproblemen bespreekbaar maakt, mensen aanmoedigt om hulp te zoeken voor problemen in hun partnerrelatie en hen informeert over het bestaande ondersteuningsaanbod (relatiebegeleiding, relatiebemiddeling, scheidingsbemiddeling,…). Door problemen in de partnerrelatie bespreekbaar te maken, willen we een escalatie van relatieproblemen voorkomen;
  • bouwen we een op elkaar afgestemd relatie-ondersteunend aanbod uit en maken we werk van een betere toegankelijkheid van dit aanbod. We bouwen ook een goed afgestemd hulpaanbod bij scheidingsproblemen uit en hebben hierbij bijzondere aandacht voor de gevolgen van gezinsbreuken op kinderen en jongeren;
  • zetten we in op telefonische en onlinehulpverlening als methodiek om correcte en begrijpbare informatie over relatieproblemen over te brengen;
  • onderzoeken we de eventuele plaats van het relatie-ondersteunend aanbod binnen de Huizen van het Kind.

Ook in de gezinsenquête wordt het thema relaties mee opgenomen. Er wordt o.a. gepeild naar de huidige en de vorige relaties.

Contact

Afdeling Eerstelijn en Gespecialiseerde Zorg
Team Welzijnswerk
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
E-mail