gezinnen in Vlaanderen in beeld: de gezinsenquête

In het voorjaar van 2016 werd voor het eerst een gezinsenquête uitgerold in Vlaanderen. Gezinnen werden aangeschreven met vragen over hun gezin, hun partnerrelatie, de opvoeding van de kinderen en hoe ze hun werk en zorgtaken combineren. De gezinsenquête vormt een belangrijk instrument om de impact van het beleid op gezinnen te begrijpen.

Vier thema’s staan in deze studie centraal:

  1. gezinsvorming en -ontbinding;
  2. de combinatie gezin, zorg en werk;
  3. opvoeding;
  4. welbevinden.

Door deze thema’s te integreren in één en dezelfde bevraging kunnen ze in hun onderlinge samenhang in beeld gebracht worden. Het welbevinden van gezinnen staat centraal. We nodigden 9000 gezinnen met kinderen tussen 0 en 25 jaar uit om deel te nemen aan deze enquête. Ongeveer 1/4 van de aangeschreven gezinnen nam deel aan de studie. De gegevens staan nu online op https://gezinsenquete.be

Tegelijk is een samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid opgezet, waarbij we nog eens 2000 gezinnen met een migratieachtergrond uitnodigden om deel te nemen aan dezelfde enquête.