Tweede projectoproep geïntegreerd breed onthaal 2019: onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar naar de arbeidsmarkt

De Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lanceert een 2de projectoproep “Geïntegreerd breed onthaal 2019: onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar”.

In Vlaanderen zijn er ongeveer 7.741 niet werkende werkzoekenden met een VDAB-advies niet-toeleidbaar. Deze mensen hebben medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen die maken dat ze niet inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ze hebben prioritair nood aan ondersteuning en hulp om deze problemen aan te pakken. Tegelijkertijd bevinden ze zich in een precaire situatie op het vlak van hun uitkering.

 We willen deze bijzonder kwetsbare doelgroep de nodige ondersteuning op maat bieden. Daarom is beslist een 2de projectoproep te lanceren waarin werk- en welzijnsactoren de krachten bundelen om onderbescherming van de doelgroep tegen te gaan en een gepast hulpverleningsaanbod te realiseren. Er is een financiering per gerealiseerd onthaaltraject voorzien.

Elk bestaand of nieuw samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal kan een projectvoorstel indienen. Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk 14 april 2019 elektronisch verstuurd te worden naar welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be.

Meer info vindt u hier:

Projectoproep geïntegreerd breed onthaal - Lokaal Sociaal Beleid (2019)

Lokale besturen kunnen voor de voorbereidende fase van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal’ voor de periode 1 juni 2019 – 31 december 2019 een subsidie aanvragen, zodat vanaf 1 januari 2020 de functies en werkingsprincipes van het Geïntegreerd Breed Onthaal daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden gebracht.

Projectvoorstellen moeten ingediend worden door (nieuwe of bestaande) samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal. Dit zijn samenwerkingsverbanden onder regie van het lokaal bestuur waarvan minstens volgende actoren deel uitmaken:

  • Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (sociale dienst OCMW)
  • Centrum algemeen welzijnswerk (CAW)
  • Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds (DMWZ)

De projecten moeten van start kunnen gaan op 1 juni 2019 en lopen in een eerste fase tot en met 31 december 2019.

Elk bestaand of nieuw samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal kan een projectvoorstel indienen. Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk 31 maart 2019 elektronisch verstuurd te worden naar welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be.

Meer info vindt u hier:

Projectoproep geïntegreerd breed onthaal 2018: onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar naar de arbeidsmarkt

Projectoproep pilootprojecten geïntegreerd breed onthaal (2016)