Subsidie in kader van de Vlaamse beleidsprioriteit "realisatie van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal"

Met de start van de nieuwe lokale beleidscyclus hebben lokale besturen de gelegenheid om het sociale beleid een uitdrukkelijke plaats te geven in hun meerjarenplan. Met het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid benadrukken we, met respect voor de lokale autonomie, het belang van een sterk lokaal sociaal beleid dat deel uitmaakt van dit meerjarenplan.

Eén van de centrale elementen uit het nieuwe decreet (artikels 9 tot en met 11, §1) is de uitbouw van het Sociaal Huis en de ontwikkeling van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW), onder de regie van het lokaal bestuur.

Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van dit GBO is één van de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake lokaal sociaal beleid. Lokale besturen die deze Vlaamse beleidsprioriteit uitvoeren, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. Alle lokale besturen kunnen een subsidie aanvragen. Het is geen vereiste om reeds subsidie te hebben ontvangen en/of ingetekend te hebben op een vorige oproep. De indiening en beoordeling van de subsidieaanvraag en de rapportering gebeurt conform de bepalingen van het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd (Planlastendecreet).

In 2020 begon de nieuwe zesjaarlijkse BBC voor lokale besturen voor de periode 2020-2025. Intekenen hiervoor kon tot uiterlijk 15 januari 2020. In de strategische meerjarenplanning dienen de lokale besturen aan te geven via welke doelstellingen, actieplannen en acties zij de functies van het geïntegreerd breed onthaal willen realiseren.

Het overzicht met de geselecteerde projecten kan je hier terugvinden.

Meer info vindt u hier:

Tweede projectoproep geïntegreerd breed onthaal 2019: onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar naar de arbeidsmarkt

De Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lanceert een 2de projectoproep “Geïntegreerd breed onthaal 2019: onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar”.

In Vlaanderen zijn er ongeveer 7.741 niet werkende werkzoekenden met een VDAB-advies niet-toeleidbaar. Deze mensen hebben medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen die maken dat ze niet inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ze hebben prioritair nood aan ondersteuning en hulp om deze problemen aan te pakken. Tegelijkertijd bevinden ze zich in een precaire situatie op het vlak van hun uitkering.

 We willen deze bijzonder kwetsbare doelgroep de nodige ondersteuning op maat bieden. Daarom is beslist een 2de projectoproep te lanceren waarin werk- en welzijnsactoren de krachten bundelen om onderbescherming van de doelgroep tegen te gaan en een gepast hulpverleningsaanbod te realiseren. Er is een financiering per gerealiseerd onthaaltraject voorzien.

De indiendatum voor deze projectoproep is verstreken.

Meer info vindt u hier:

Projectoproep geïntegreerd breed onthaal - Lokaal Sociaal Beleid (2019)

Lokale besturen kunnen voor de voorbereidende fase van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal’ voor de periode 1 juni 2019 – 31 december 2019 een subsidie aanvragen, zodat vanaf 1 januari 2020 de functies en werkingsprincipes van het Geïntegreerd Breed Onthaal daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden gebracht.

Projectvoorstellen moeten ingediend worden door (nieuwe of bestaande) samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal. Dit zijn samenwerkingsverbanden onder regie van het lokaal bestuur waarvan minstens volgende actoren deel uitmaken:

  • Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (sociale dienst OCMW)
  • Centrum algemeen welzijnswerk (CAW)
  • Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds (DMWZ)

De projecten moeten van start kunnen gaan op 1 juni 2019 en lopen in een eerste fase tot en met 31 december 2019.

De indiendatum voor deze projectoproep is verstreken.

Meer info vindt u hier:

Projectoproep geïntegreerd breed onthaal 2018: onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar naar de arbeidsmarkt

Projectoproep pilootprojecten geïntegreerd breed onthaal (2016)