Wat zijn diensten voor oppashulp?

Een dienst voor oppashulp coördineert vraag en aanbod van oppashulp door vrijwilligers overdag of ‘s nachts. De vrijwilliger biedt gezelschap bij de persoon thuis, toezicht bij afwezigheid van de mantelzorger of ondersteuning van de mantelzorger.

Wat wordt geïnspecteerd door Zorginspectie?

Zorginspectie focust op wat de kwaliteit van de geboden zorg het meest beïnvloedt en baseert zich hiervoor op regelgeving, referentiekaders, eisenkaders, kwaliteitseisen… waaraan de organisatie zich moet houden. 

Meer informatie op de website van het agentschap Zorg en Gezondheid >>

Hoe inspecteert Zorginspectie?

Types inspectie

Zorginspectie kan diensten voor oppashulp inspecteren bij een nieuwe erkenningsaanvraag of na een klacht. Daarnaast kunnen ook opvolgingsinspecties gebeuren waarbij Zorginspectie de algemene werking nakijkt. Deze inspecties gebeuren niet met een vaste regelmaat. De frequentie en inhoud van inspectiebezoeken worden vastgelegd in overleg met het agentschap Zorg en Gezondheid.

Verwittiging

Inspecties in de thuiszorgsector worden in principe altijd aangekondigd. Er kunnen echter ook onaangekondigde inspecties gebeuren. Dat is meestal naar aanleiding van een klacht of van tekorten in het jaarverslag.

Focus

Tot nog toe ligt de nadruk van de inspectie op het aantonen van het normconform werken (erkenningsvoorwaarden en kwaliteitssysteem) en op de toetsing van de werking op de werkvloer. Zorginspectie inspecteert niet telkens alle (kwaliteits)voorwaarden. 

Het actuele inspectie-instrument in het kader van dit toezicht >>

Wat leest u in het verslag?

De bevindingen van ieder inspectiebezoek staan in een inspectieverslag. Het doel van dit verslag is:

  • de vaststellingen en het oordeel - of de organisatie voldoet aan de geïnspecteerde regelgeving - weergeven
  • de organisatie schriftelijk op de hoogte brengen van de vaststellingen en het oordeel
  • aan het Agentschap Zorg en Gezondheid rapporteren 
  • andere betrokken lezers, o.a. burgers die verslagen in het kader van de openbaarheidswetgeving willen raadplegen, informeren

Zorginspectie moedigt de organisaties aan om met gebruikers open te communiceren over de vaststellingen. Voor alle vragen over de inspecties in de diensten voor oppashulp kan u contact opnemen met contact.zorginspectie@vlaanderen.be.

Wat na de inspectie?

Na het inspectiebezoek ontvangt de organisatie het ontwerpverslag met de vaststellingen. Een inspectieverslag van Zorginspectie wordt pas definitief nadat de geïnspecteerde organisatie de kans gekregen heeft om te reageren op onjuistheden in het inspectieverslag. Op deze manier wil Zorginspectie ook de kwaliteit van de eigen verslaggeving opvolgen en verbeteren.

Het definitieve verslag en de (eventuele) reactie worden bezorgd aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit agentschap staat in voor de verdere opvolging van de vaststellingen uit het inspectieverslag en beslist wat er met de erkenning gebeurt op basis van onder andere de vaststellingen van Zorginspectie en het eigen dossier.