Mandaatoproep samenwerkingsverbanden zorg

Het decreet van 8 juli 2022 over de werk- en zorgtrajecten voorziet in een aanbod voor personen voor wie betaalde beroepsarbeid niet, niet meer of nog niet mogelijk is door een of meer belemmeringen van cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale aard. We voorzien in een aanbod van activeringstrajecten als een voorbereiding op betaald werk, arbeidsmatige activiteiten op een continuüm van participatie naar activering en onthaaltrajecten via het Geïntegreerd Breed Onthaal om onderbescherming tegen te gaan.

Vanaf 01/07/2023 zullen de bepalingen met betrekking tot activeringstrajecten in voege gaan. In dit kader werd een eerste mandaatoproep voor Samenwerkingsverbanden Zorg gelanceerd in december 2022. Omdat er op basis van die mandaatoproep niet voor elke werk- en zorgregio een samenwerkingsverband Zorg gemandateerd kon worden, wordt de oproep opnieuw opengesteld, maar enkel voor de twee regio’s waarvoor er nog geen samenwerkingsverband Zorg gemandateerd werd. De oproep staat open voor de werk- en zorgregio Midwest en voor de werk- en zorgregio Vlaamse Ardennen. Een Samenwerkingsverband Zorg wordt zal voor een periode van 5 jaar gemandateerd worden, met als werkingsgebied een werk- en zorgregio, en zal bestaan uit drie welzijns- en zorgvoorzieningen:

  • een centrum voor algemeen welzijnswerk of een OCMW of een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds;
  • een VAPH-voorziening;
  • een van de volgende voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg:
  1. een centrum voor geestelijke gezondheidszorg
  2. een psychiatrisch ziekenhuis
  3. een revalidatiecentrum
  4. een initiatief van beschut wonen.

Dit samenwerkingsverband garandeert dat elke nieuwe deelnemer van bij de start van een traject, in eender welke regio, meteen terecht kan bij een casemanager Zorg met de juiste achtergrond en kennis. De opdrachten van de casemanagers Zorg en casemanager Werk worden voortaan binnen een casemanagementteam opgenomen. Samenwerkingsverbanden Zorg kunnen een aanvraag tot mandatering indienen tot en met 15/05/2023

Lees hier voor meer informatie. 

Categorie: 
Algemeen - Welzijn en Samenleving