Wat zijn lokale dienstencentra?

Lokale dienstencentra bieden gebruikers activiteiten aan die bedoeld zijn om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemers te versterken. Het betreft o.a. informatieve, recreatieve en vormende activiteiten.

Meer informatie over de lokale dienstencentra kunt u vinden bij het agentschap Zorg en Gezondheid.

Wat inspecteert Zorginspectie?

Zorginspectie focust op wat de kwaliteit van de geboden zorg het meest beïnvloedt en baseert zich hiervoor op regelgeving, referentiekaders, eisenkaders, kwaliteitseisen… waaraan de organisatie zich moet houden.

Hoe wordt geïnspecteerd door Zorginspectie?

Zorginspectie kan lokale dienstencentra inspecteren bij:

  • een nieuwe erkenningsaanvraag
  • een (tijdelijke) verhuis of (vervangings)nieuwbouw
  • een klacht

Daarnaast gebeuren ook opvolgingsinspecties waarbij Zorginspectie de algemene werking nakijkt. Deze inspecties gebeuren niet met een vaste regelmaat. De frequentie en inhoud van inspectiebezoeken worden vastgelegd in overleg met het agentschap Zorg en Gezondheid.

Inspecties in lokale dienstencentra worden in principe altijd aangekondigd. Er kunnen echter ook onaangekondigde inspecties gebeuren. Dat is meestal naar aanleiding van een klacht. 

Tot nog toe ligt de nadruk van de inspectie op het aantonen van het normconform werken (erkenningsvoorwaarden en kwaliteitssysteem) en op de toetsing hiervan op de werkvloer. Zorginspectie inspecteert niet telkens alle (kwaliteits)voorwaarden.

Wat leest u in het verslag?

De bevindingen van ieder inspectiebezoek staan in een inspectieverslag.

Het doel van dit verslag is:

  • het weergeven van de vaststellingen en het oordeel of de organisatie voldoet aan de geïnspecteerde regelgeving;
  • de organisatie schriftelijk op de hoogte brengen van de vaststellingen en het oordeel;
  • rapporteren aan Zorg en Gezondheid;
  • informeren van andere betrokken lezers, o.a. burgers die verslagen in het kader van de openbaarheidswetgeving willen raadplegen.

Zorginspectie moedigt de organisaties aan om met gebruikers open te communiceren over de vaststellingen.

Voor alle vragen over de inspecties in de diensten voor gezinszorg kunt u contact opnemen met contact.zorginspectie@vlaanderen.be.

Wat na de inspectie?

Na het inspectiebezoek ontvangt de organisatie het ontwerpverslag met de vaststellingen. Een inspectieverslag van Zorginspectie wordt pas definitief nadat de geïnspecteerde organisatie de kans gekregen heeft om te reageren op onjuistheden in het inspectieverslag. Op deze manier wil Zorginspectie ook de kwaliteit van de eigen verslaggeving opvolgen en verbeteren.

Het definitieve verslag wordt bezorgd aan Zorg en Gezondheid. Dit agentschap staat in voor de verdere opvolging van de vaststellingen uit het inspectieverslag en beslist wat er met de erkenning gebeurt op basis van onder andere de vaststellingen van Zorginspectie en het eigen dossier.

Overzichtsrapporten

Naast het opmaken van de individuele inspectieverslagen, kan Zorginspectie haar kennis en terreinexpertise ook inzetten voor beleidsondersteuning om een beeld te schetsen van een sector. Dit gebeurt meestal onder de vorm van een beleidsrapport.