Het decreet kunstopdrachten van 1 maart 2019 bepaalt dat:

  • iedere publieke rechtspersoon die geheel ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest een gebouw opricht, transformeert of herbestemt
  • iedere publieke of private rechtspersoon die vanaf een subsidie van 30% (*) van de bouwkost, in de vorm van een eenmalige of recurrente uitbetaling, ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest een gebouw opricht, transformeert of herbestemt, met uitzondering wanneer de kostprijs van de infrastructuur wordt verrekend aan de gebruiker (vb. Infrastructuurforfait voor ouderenvoorzieningen en infrastructuurforfait voor personen met een handicap (volwassenen)); 
  • iedere publieke op private rechtspersoon die voor een langdurige terbeschikkingstelling van een gebouw dat in overleg met de rechtspersoon wordt opgericht, getransformeerd of herbestemd een vergoeding ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest ontvangt.” 
  • Omzendbrief van 7/2/1996 (van toepassing op bouwwerken met een aanvraag omgevingsvergunning ingediend vóór 29 maart 2019

(*) premies en subsidies die toegekend zijn volgens de onroerend-erfgoedregelgeving mogen hiervoor niet in rekening gebracht worden