Zijn enkel de drie kernactoren betrokken in het samenwerkingsverband GBO?

Niet alleen de OCMW’s, de CAW’s en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen zijn betrokken. In het samenwerkingsverband GBO spreken we van een goede afstemming met basisactoren en achterliggend aanbod. Met basisactoren bedoelen we organisaties en diensten die zich zeer kort situeren bij de leefwereld van mensen. Dat kunnen bijvoorbeeld verenigingen waar armen het woord nemen of patiëntenverenigingen zijn.

Kan iemand anders dan de drie kernactoren de regierol opnemen?

Het beoogde samenwerkingsverband wordt opgezet onder regie van het lokaal bestuur, en dit met maximale betrokkenheid van de andere actoren. De regierol heeft onder andere betrekking op het in gezamenlijk overleg, organiseren van de toegankelijkheid van de welzijns- en gezondheidsvoorzieningen voor de burgers en een geïntegreerd en herkenbaar onthaal, de afstemming van aanbod op vraag van de lokale hulp- en dienstverlening en de ontwikkeling van beleid.

Is het de bedoeling om in een GBO-stuurgroep een vertegenwoordiging van alle takken van de mutualiteiten te hebben?

Aanvankelijk is er in de pilootprojecten een afvaardigingen van alle mutualiteiten geweest. Op termijn werd gewerkt met afvaardiging vanuit het intermutualistisch overleg gezien dit efficiënter is. Elke kernpartner dient zich zo te organiseren dat ze goed vertegenwoordigd zijn in de GBO-stuurgroep.

Wie is verantwoordelijk voor de opstart van de realisatie van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal?

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van het sociaal huis als herkenbaar lokaal aanspreekpunt. Vanuit het Sociaal Huis bouwt het lokaal bestuur het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal uit.

Het samenwerkingsverband maakt duidelijke en transparante afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, waaronder de wijze waarop regie door het lokaal bestuur wordt gerealiseerd. De regie voldoet aan al de volgende voorwaarden:

Hoe verhouden lokale/ bovenlokale kernactoren zich op elkaar?

De kernactoren hebben vaak een andere actieradius. Lokale besturen zijn per definitie lokaal georganiseerd, andere zijn vaak actief op bovenlokaal niveau. Bovendien speelt ook de eigenheid van wijken of buurten. In functie van de lokale en regionale context dient onderzocht te worden op welk niveau het nodig is om de krachten te bundelen zodat het netwerk optimaal kan functioneren.

Op welke manier worden andere partners dan de kernpartners betrokken?

Om de doelstellingen inzake het verhogen van de toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening en het verlagen van de onderbescherming, te realiseren dient het GBO een samenwerking op te zetten met lokale basis- of faciliterende actoren. De faciliterende en basisactoren zijn voorzieningen uit de nulde of eerste lijn (o.a. instituten samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten, huizen van het kind, buurtwerk …). Het betreft vindplaatsen voor kwetsbare personen of diensten die in contact komen met of signalen opvangen van kwetsbare personen.

Abonneren op RSS - Actoren