Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Regionale Expertisecentra voor Personen met Dementie

In Vlaanderen is er 1 Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (EDV) actief, naast 9 Regionale Expertisecentra voor Personen met Dementie (RED):

 • het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen heeft een informerende en adviserende opdracht. Het Expertisecentrum dient onder andere de werking van de regionale expertisecentra op elkaar af te stemmen en te stroomlijnen
 • de regionale centra bieden informatie en begeleiding aan iedereen die geconfronteerd wordt met dementie

Zowel het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen als de regionale expertisecentra zijn erkend als partnerorganisaties binnen het woonzorgdecreet en worden ondersteund door de Vlaamse overheid.

Wat wordt geïnspecteerd door Zorginspectie?

Door Zorginspectie worden bij de expertisecentra dementie twee soorten inspecties uitgevoerd:

 • financiële inspecties waarbij nagegaan wordt of de ontvangen overheidsmiddelen van de Vlaamse overheid rechtmatig en doelmatig besteed worden
 • inhoudelijke inspecties waarvoor Zorginspectie zich baseert op regelgeving, referentiekaders, eisenkaders, kwaliteitseisen… waaraan de organisatie zich moet houden

U vindt meer informatie over de regelgeving en kwaliteitseisen op de website van het agentschap Zorg en Gezondheid.

Hoe inspecteert Zorginspectie?

Aanleiding voor inspectie

Zorginspectie kan expertisecentra inspecteren:

 • bij een nieuwe erkenningsaanvraag
 • naar aanleiding van een klacht
 • in het kader van opvolging

Verwittiging

Inspecties worden in principe altijd aangekondigd. Er kunnen echter ook onaangekondigde inspecties gebeuren naar aanleiding van een klacht of van tekorten in het inspectieverslag. 

Focus

De nadruk van de inspectie ligt op het aantonen van het normconform werken (erkenningsvoorwaarden en kwaliteitssysteem). De vragen hebben rechtstreeks betrekking op de regelgeving. Bij de opvolgingsinspecties kijkt Zorginspectie de algemene werking na. Deze inspecties gebeuren niet met een vaste regelmaat. De frequentie en inhoud van dergelijke inspectiebezoeken worden vastgelegd in overleg met het agentschap Zorg en Gezondheid. 

Voorgaande inspecties

In het najaar van 2017 zijn inspecties gestart waarbij de focus lag op:

 • personeelsinzet
 • informatieverstrekking en sensibilisering
 • nagaan of de eventuele tekorten van de vorige inspectieronde in 2014/2015 aangepakt werden. 

De keuze voor de thema’s personeelsinzet en informatieverstrekking en sensibilisering vond zijn basis in:

 • de resultaten van de inspectieronde 2014-2015 waarbij de hele werking van de centra werd doorgelicht
 • de zich recent scherper stellende problematiek van jongdementie waarbij de kunde en kennis van de expertisecentra een rol kan spelen in de toekomstige besluitvorming rond jongdementie
 • de noodzaak aan permanente en adequate vorming van de zorgactoren enerzijds en van de personeelsleden van de centra anderzijds

Verdere informatie vindt u in het actuele inspectie-instrument.

Wat leest u in het verslag?

De bevindingen van ieder inspectiebezoek staan in een inspectieverslag. Het doel van dit verslag is:

 • de vaststellingen en het oordeel - of de organisatie voldoet aan de geïnspecteerde regelgeving - weergeven
 • de organisatie schriftelijk op de hoogte brengen van de vaststellingen en het oordeel
 • aan het Agentschap Zorg en Gezondheid rapporteren 
 • andere betrokken lezers, o.a. burgers die verslagen in het kader van de openbaarheidswetgeving willen raadplegen, informeren

Zorginspectie moedigt de organisaties aan om met gebruikers open te communiceren over de vaststellingen.

Voor alle vragen over de inspecties in de expertisecentra kan u contact opnemen met contact.zorginspectie@vlaanderen.be.

Wat na de inspectie?

Na het inspectiebezoek ontvangt de organisatie het ontwerpverslag met de vaststellingen. Een inspectieverslag van Zorginspectie wordt pas definitief nadat de geïnspecteerde organisatie de kans gekregen heeft om te reageren op onjuistheden in het inspectieverslag. Op deze manier wil Zorginspectie ook de kwaliteit van de eigen verslaggeving opvolgen en verbeteren.

Het definitieve verslag en de (eventuele) reactie worden bezorgd aan het agentschap Zorg en Gezondheid. Dit agentschap staat in voor de verdere opvolging van de vaststellingen uit het inspectieverslag en beslist wat er met de erkenning gebeurt op basis van onder andere de vaststellingen van Zorginspectie en het eigen dossier.