Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Het Departement Zorg kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Gebruik van de website

De site www.departementwvg.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van het Departement Zorg. De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig, begrijpelijk en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige kennis. Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Deze website bevat verwijzingen naar websites van andere diensten of instellingen die informatie ter beschikking stellen, zowel binnen als buiten de Vlaamse overheid. De verantwoordelijkeheid van de informatie die zij op hun website plaatsen ligt bij de respectievelijke organisaties en instanties.

Het Departement Zorg zal, indien de informatie tekortkomingen vertoont, deze zo snel mogelijk wegwerken. De inhoud van de website kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Indien u onjuistheden opmerkt, kan u met ons contact opnemen. Klik daarvoor op 'Contact' in de navigatiebalk.

De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem. Het Departement Zorg kan echter niet garanderen dat de site www.departementwvg.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. 

Algemeen karakter

Deze website geeft algemene informatie, tenzij het uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, neemt u best contact op met ons of de vermelde contactpersonen. Klik daarvoor op 'Contact' in de navigatiebalk.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks en verwijzingen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Departement Zorg heeft over deze websites geen enkele vorm van controle en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan ook niet garanderen dat deze websites een privacy-beleid naleven overeenkomstig de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacy-clausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

Bescherming van persoonsgegevens

Het Departement Zorg draagt zorg voor de privacy van elke bezoeker van deze website. Alle gegevens die u op onze site ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt zodat wij uw gevraagde informatie kunnen verstrekken of om uw gevraagde dienstverlening te kunnen realiseren. 

In onze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het werk- en zorgdecreet is er bijkomende informatie beschikbaar.

Tussen de entiteiten van het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bestaat er een protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens in het kader van het gemeenschappelijk klantenbestand (GKB).

Er werd een protocol gesloten tussen het Departement Zorg en AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen) over de bevraging van de LED-databank (Leer- en Ervaringsbewijzendatabank) in het kader van de uitvoering van het werk-zorg-decreet.

In het kader van de uitvoering van het decreet over de diensten voor schuldbemiddeling werd een protocol tussen het Departement Zorg en AHOVOKS gesloten over de bevraging van de LED-databank.

Cookies

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Departement Zorg vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Departement Zorg-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Raadpleeg het cookiebeleid van het Departement Zorg.

Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel (België) en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.