Met vermaatschappelijking van de hulp- en dienstverlening willen we een verschuiving binnen de hulp- en dienstverlening realiseren waarbij gestreefd wordt naar een eigen zinvolle plek in de samenleving voor alle mensen met al hun mogelijkheden en kwetsbaarheden. Het is met andere woorden een verhaal van inclusie. Specifieke aandacht gaat hierbij naar mensen met een beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, mensen in armoede, …

Indien nodig worden mensen hierbij ondersteund en verloopt deze ondersteuning zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving. Deze ondersteuning wordt uitgebouwd met respect voor de eigen krachten en mogelijkheden van de gebruiker en zijn omgeving.  

Het doel van de vermaatschappelijking van de hulp- en dienstverlening is het creëren van verbondenheid (er zijn voor elkaar als het nodig is) en het (letterlijk) bouwen aan een samenleving waarin eenieder zijn zinvolle plaats heeft, door het enorme menselijke kapitaal dat in de samenleving aanwezig is, te mobiliseren.

In dit kader subsidiëren wij de ontwikkeling van krachtgerichte methodieken, het ondersteunen van sociale netwerken rond personen aan de hand van deze methodieken en het bieden van vorming aan professionals omtrent deze methodieken.  

Daarnaast moedigen wij ook de lokale besturen aan om initiatieven dienaangaande te nemen, onder meer via de ondersteuning van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Vermaatschappelijking van de zorg heeft respect voor de eigen krachten en mogelijkheden van de burger en zijn omgeving. In dit kader wordt vaak een beroep gedaan op vrijwilligers. Meer informatie over vrijwilligerswerk vindt u op deze pagina.

Contact

Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
T 02 553 33 30
E-mail