Dak- en thuisloosheid is een extreme vorm van armoede en sociale uitsluiting en verdient dus een ernstige aanpak. Maar dak- en thuisloosheid is een complexe problematiek en kan niet worden gevat in enkele kenmerken en/of voorwaarden.
Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024 (VAPA) besteedt aandacht aan het voorkomen en bestrijden van dak- en thuisloosheid. Actie 7.5.8 binnen de doelstelling ‘De Vlaamse overheid zet in op een kwaliteitsvolle, leefbare en gezonde omgeving voor iedereen’ bevat het engagement om tot een actieplan ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid te komen.

De aanpak van dak- en thuisloosheid staat of valt onder andere bij een geïntegreerd beleid. Daarom is het belangrijk dat de opmaak van een plan van aanpak ook beleidsdomeinoverschrijdend gebeurt.

Op 18 december 2020 werd het nieuw actieplan ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid 2020-2024 op de Vlaamse Regering gebracht. Het vormt een bijlage bij het VAPA. 

Het gemengd platform, met vertegenwoordigers uit het werkveld (huisvestingsactoren, welzijnsactoren, VVSG) en de administraties Wonen-Welzijn, volgt de acties/resultaten mee op en komt 2 keer per jaar samen om de voortgang van de acties te bespreken en hierover de bevoegde ministers te adviseren vanuit hun expertise.

Binnen het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2012-2015) werd volgend onderzoek binnen dit kader gepubliceerd: Nulmeting dak- en thuisloosheid (2014).

Contact

Afdeling Beleidscoördinatie
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
T 02 553 33 30
E-mail