Dak- en thuisloosheid is een extreme vorm van armoede en sociale uitsluiting en verdient dus een ernstige aanpak. Maar dak- en thuisloosheid is een complexe problematiek en kan niet worden gevat in enkele kenmerken en/of voorwaarden. Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2020 (VAPA) besteedt veel aandacht aan het voorkomen en bestrijden van dak- en thuisloosheid, met als doelstelling 7 ‘De Vlaamse Regering zet in op kwalitatieve huisvesting en voorkomt en bestrijdt dak- en thuisloosheid’. Hiermee wordt een kader aangereikt waarbinnen de Vlaamse overheid deze complexe problematiek wil aanpakken.

Onder deze doelstelling vallen in het VAPA 11 acties, waarbij 1 actie het kader/de kapstok aanreikt waaraan andere acties worden opgehangen. Deze actie is: ‘Samen met de andere betrokken beleidsvelden en bestuursniveaus werk maken van een globale aanpak van dak- en thuisloosheid.’

De aanpak van dak- en thuisloosheid staat of valt onder andere bij een geïntegreerd beleid. Daarom is het belangrijk dat de opmaak van een plan van aanpak ook beleidsdomeinoverschrijdend gebeurt.

Om uitvoering te kunnen geven aan deze actie, hebben we een gemengd platform opgericht, met vertegenwoordigers uit het werkveld (huisvestingsactoren, welzijnsactoren, VVSG) en de administraties Wonen-Welzijn-Armoedebestrijding. Dit platform kwam op 28 mei 2016 voor het eerst samen.

De doelstelling van het gemengd platform is onder meer:

 • Een globale aanpak van dak- en thuisloosheid zoals beschreven in het VAPA onder doelstelling 7 opstellen voor de betrokken ministers. Deze aanpak houdt rekening met volgende principes:
  • Een globale strategische planning op lange termijn;
  • Een geïntegreerd beleid met gedeelde verantwoordelijkheid;
  • Een beleid gebaseerd op de 5 Europees aanvaarde doelstellingen mbt dak- en thuisloosheid;
  • Een beleid gefocust op kwalitatieve huisvesting;
 • Het globaal plan vermeldt duidelijke mijlpalen voor de huidige beleidsperiode en doelstellingen (inclusief mijlpalen) op lange(re) termijn;
 • De bepalingen en acties zoals opgenomen in het VAPA onder doelstelling 7 moeten hier ook een plaats te vinden;
 • Zodra de ministers de nota met globale aanpak inzake dak- en thuisloosheid hebben goedgekeurd:
  • gedragenheid creëren bij alle betrokken actoren om de acties uit het globaal plan uit te voeren;
  • Opvolging van de uitvoering van de acties;
  • Sensibiliseren van burgers, actoren, ambtenaren,… inzake deze problematiek in het algemeen en de beeldvorming van de heterogene doelgroep in het bijzonder;
  • Richting/advies geven bij de uitvoering van het samenwerkingsakkoord dak- en thuisloosheid van 12/05/2014.

Op 9/12/2016 heeft de Vlaamse Regering ingestemd met het globaal actieplan dak- en thuisloosheid.

Binnen het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2012-2015) werd volgend onderzoek binnen dit kader gepubliceerd: Nulmeting dak- en thuisloosheid (2014).

Contact

Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
T 02 553 33 30
E-mail