Hier vindt u de richtlijnen en formulieren terug die gebruikt worden in het kader van de erkenning en subsidiering van de autonome vrijwilligersorganisaties.
Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks een financieel verslag indienen voor 30 april via mail naar jaarverslag.vrijwilligerswerk.zorg@vlaanderen.be

Inhoudelijk jaarverslag

Financieel jaarverslag

Jaarlijks bezorgt de administratie richtlijnen voor het opmaken van het financieel verslag.

Afhankelijk van het soort organisatie moeten er bepaalde documenten worden ingediend:

Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw)

Welke stukken uw vzw moet indienen hangt af van het soort vzw. We onderscheiden kleine, grote en zeer grote vzw's. Het is aan de verenigingen zelf om aan de hand van de criteria die bepaald zijn in de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk, te bepalen of ze een kleine, grote of zeer grote vereniging zijn. Meer informatie hierover vindt u via deze link.

 • Kleine vzw

Kleine vzw's moeten volgende stukken indienen:

 1. Een jaarrekening volgens de vereenvoudigde boekhouding met een staat van ontvangsten en uitgaven, en een toelichting die de waarderingsregels, bijkomende inlichtingen en een staat van het vermogen bevat.
 2. De staat van ontvangsten en uitgaven uitgesplitst voor het activiteitencentrum vrijwilligerswerking .
 3. Een lijst met alle subsidies.

Kleine vzw's voeren normaal een vereenvoudigde boekhouding, maar kunnen er ook voor kiezen om een dubbele boekhouding te voeren. Kleine verenigingen die er voor gekozen hebben om een volledige (dubbele) boekhouding te voeren moeten hun jaarrekening opmaken volgens het verkort model van de Nationale Bank, zoals beschreven bij de grote vzw's.

Kleine verenigingen moeten de jaarrekening ook neerleggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Grote vzw's moeten volgende stukken indienen:

 1. Een jaarrekening volgens het verkort model van de Nationale Bank. Deze bestaat uit een balans, een resultatenrekening en een toelichting.
 2. De resultatenrekening uitgesplitst voor het activiteitencentrum vrijwilligerswerking.
 3. Een detail van de 73-rekeningen.

Indien een vereniging minimum 20 werknemers telt, moet er ook een sociale balans worden ingediend bij de jaarrekening.

De administratie vraagt om de facultatieve vermeldingen (codes 70/74, 70, 73 en 60/61) op de jaarrekening in te vullen

 • Zeer grote vzw

Zeer grote vzw's moeten volgende stukken indienen:

 1. Een jaarrekening volgens het volledig model van de Nationale Bank. Deze bestaat uit een balans, een resultatenrekening en een toelichting. De zeer grote vzw's moeten deze jaarrekening eveneens digitaal neerleggen bij de Nationale Bank. Alle gegevens hierover vind je op de site van de Nationale Bank.
 2. De resultatenrekening uitgesplitst voor het activiteitencentrum vrijwilligerswerking.
 3. Een detail van de 73-rekeningen.

Indien een vereniging minimum 20 werknemers telt, moet er ook een sociale balans worden ingediend bij de jaarrekening.

De administratie vraagt om de facultatieve vermeldingen (codes 70/74, 70, 73 en 60/61) op de jaarrekening in te vullen.

Publiekrechtelijke persoon, landsbond of ziekenfonds

Het financieel jaarverslag voor een publiekrechtelijke persoon, landsbond of ziekenfonds ziet er als volgt uit:

 • Een uittreksel van de rekening van de rechtspersoon over het boekjaar voor het activiteitenentrum vrijwilligerswerking;
 • Een lijst met alle subsidies, opgemaakt volgens het juiste model.