Met onderstaande 13 engagementen wil de sector zijn bijdrage doen aan de verbetering van het klimaat:

 1. Voor alle bestaande gebouwen streeft de sector naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09% tegen 2030. In 2020 wordt deze maatregel al een eerste keer geƫvalueerd.
 2. De minister zal aan de sector gericht en met het oog op maximale energiebesparing middelen ter beschikking stellen om energieprestatiediagnoses op maat te financieren. Per voorziening moeten die resulteren in een actieplan met verschillende mogelijke investeringen. In deze diagnose wordt tevens de eventuele haalbaarheid van Energy Service Contracts bekeken en worden bestaande diagnoses in rekening gebracht.
 3. De sector engageert zich om alle voorgestelde maatregelen uit de diagnose die zich binnen de 5 jaar terug-verdienen uit te voeren. Zoniet worden de kosten van de diagnose door de voorziening terugbetaald.
 4. De minister zal tevens middelen ter beschikking stellen om via een rollend fonds te investeren in de voorgestelde maatregelen uit de diagnose die een terugverdienperiode van meer dan 5 jaar kennen.
 5. Elke voorziening zal tegen eind 2020 een klimaatvisieplan uitwerken. In overleg met de sector wordt de inhoud van een klimaatvisieplan gedefinieerd.
 6. Alle nieuwbouw in de sector is vanaf 2018 (datum stedenbouwkundige aanvraag) bijna-energieneutraal en duurzaam. Bijna-energieneutraal is kosten-optimaal voor de bestaande EPN-methodiek.
 7. Elke voorziening zal een personeelslid aanduiden dat in zijn tijdsbesteding ruimte en ontwikkelings-mogelijkheden krijgt om de rol van klimaatverantwoordelijke op te nemen. Een voorziening kan er echter ook voor opteren om die rol in te vullen via het inhuren van externe expertise of door krachten te bundelen.
 8. De minister zal de koepelorganisaties inhoudelijk en/of financieel ondersteunen om de eerstkomende jaren hun sensibiliseringsrol met kennis van zaken op te nemen.
 9. De koepelorganisaties zullen het klimaatthema prominent op de agenda van het management en het bestuur van de WVG-voorzieningen proberen te krijgen.
 10. Er wordt maximaal ingezet op hernieuwbare energie en groene stroom in het aankoopbeleid van voorzieningen.
 11. Tools voor monitoring/benchmarking worden ontwikkeld.
 12. De sector stelt gegevens ter beschikking i.f.v. de klimaatdoelstellingen.
 13. De sector wordt actief betrokken bij de verdere uitwerking en operationalisering en bij de opvolging en evaluatie van de diverse aspecten die het voorwerp uitmaken van deze engagementsverklaring.