Gezonde zorginfrastructuur:

Dienen we voor de oproep Natuur in je Buurt, georganiseerd door ANB, te voldoen aan deminimi’s regelgeving?

1. Het gaat in casu om een facultatieve subsidie.

2. Volgens artikel 107, lid 1, VWEU maakt een overheidsmaatregel verboden staatssteun uit indien de maatregel aan vier voorwaarden voldoet:

  • de maatregel dient door de Staat of met staatsmiddelen te worden bekostigd;
  • de maatregel dient een economisch voordeel toe te kennen waardoor bepaalde ondernemingen of producties worden begunstigd;
  • de maatregel dient selectief te zijn;
  • de maatregel moet het handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig beïnvloeden en de mededinging op de interne markt verstoren of dreigen te verstoren.

Daarenboven geldt het staatssteuntoezicht van de Commissie enkel wanneer de subsidies aan “ondernemingen” worden toegekend. Dit zijn actoren die goederen en diensten aanbieden op een markt.Een subsidie Natuur in je buurt toegekend aan de burger, scholen,… is m.a.w. geen staatssteun.

3. Gelet op de voorwaarden vermeld in 2. zullen we dus vooral naar de begunstigden moeten kijken. Als er subsidies worden toegekend aan particulieren, schoolinstellingen etc. zal de staatssteunregels niet gelden en moeten we maw ook geen beroep doen op de minimis regeling.

4. Subsidies aan ondernemingen, vb een bedrijf, zal bv wel staatssteun kunnen uitmaken. In dat geval zal de minimis kunnen spelen. Indien de betrokken onderneming over een periode van 3 belastingjaren niet meer dan 250.000 euro aan de minimis steun heeft ontvangen, is er geen probleem en spreken we eigenlijk ook niet van staatssteun omdat die bedragen verwaarloosbaar zijn. In dit geval moet er wel een verklaring op eer worden gevraagd.