Op 8 april 2020 is een taskforce opgericht met de koepels, en de Vlaamse overheid. Deze taskforce wordt geleid door Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Er zijn 7 projectgroepen binnen de taskforce die het 10-puntenplan verder opvolgen. De taskforce komt wekelijks samen. 

Meer informatie over de taskforce, projectgroepen en verslaggeving >>

Nieuws

De taskforce heeft een kaderrichtlijn opgesteld voor het bezoek aan woonzorgcentra. Een bezoekregeling moet tegelijk warm-menselijk én veilig verlopen, en dat creëert een spanningsveld in deze tijden. De uitdaging voor elke voorziening is te komen tot een bezoekregeling waarbij de bewoner(s) en de familie zich tevreden voelen, die haalbaar is voor de personeelsleden én waarbij de gezondheid en de veiligheid van iedereen wordt gerespecteerd.

Sinds midden juli 2020 stellen we in onze land een dagelijkse toename vast van het aantal besmettingen met COVID-19 in de samenleving. Dat noopt tot alertheid, van elke burger in het algemeen, voor kwetsbare doelgroepen in het bijzonder. Ook de zorgvoorzieningen maken zich zorgen over de mogelijke impact die deze toename van de besmettingen heeft op hun werking, bewoners of gebruikers en medewerkers. Daarom heeft de Taskforce COVID-19 Zorg beslist om tijdelijk enkele verstrengde maatregelen in te voeren.

Omwille van de verhoging van het aantal bevestigde besmettingen met COVID-19 in onze maatschappij vraagt de taskforce aan alle zorgvoorzieningen om extra alert te zijn, de situatie in de voorziening nauwgezet en grondig te monitoren en zonodig de nodige acties te nemen. Verhoogde waakzaamheid is geboden om onze voorzieningen maximaal te vrijwaren van nieuwe besmettingen.

Om zich voor te bereiden op een mogelijke heropflakkering van COVID-19, vraagt de Taskforce COVID-19 Zorg aan de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om tegen 21 augustus een eigen draaiboek op punt te stellen. Naast de globale maatregelen van de overheid moet elke voorziening immers zelf op maat van de eigen situatie voorbereidingen treffen om klaar te staan voor een eventueel tweede kleine of grote uitbraak. Om hun draaiboek op te stellen, krijgen de voorzieningen een checklist met richtinggevende vragen die de inhoud van zo’n plan bepalen.  

Pagina's

Interessant nieuws en updates over het het coronavirus COVID-19 kan u ook raadplegen op de website van Zorg en Gezondheid

Voor het algemene publiek is de website www.info-coronavirus.be opgericht. U kunt ook contact opnemen met het federale callcenter op 0800 14689

Relevante documenten

De taskforce verzamelt relevante documenten voor de zorgvoorzieningen en maakt hiervan een overzicht. Dit wordt vaak door andere organisaties aangeboden. Dit overzicht is niet volledig en wordt regelmatig aangevuld. 

Link naar relevante documenten >>