Wat?
De Vlaamse Regering hechtte op 13 januari 2023 haar definitieve goedkeuring aan de wijziging van het indexatiemechanisme voor de klassieke VIPA-subsidies.

Er is een dubbele impact:

  • De berekeningsbasis van de componenten materialen in de bouwindex wijzigt vanaf 2023 ten gevolge van de gewijzigde methodologie van de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie).
  • Het indexeringsmechanisme voorziet voortaan 2 momenten van indexering, zodat de subsidie ook de prijsstijgingen tijdens de bouwperiode ondervangt.

Berekeningswijze bouwindex
De FOD Economie berekent de component i in de bouwindex volgens een nieuwe methodologie. Om de vergelijkbaarheid met de historische gegevens te bewaken, wordt in alle sectorbesluiten een conversiefactor voorzien. Deze wordt berekend op november 2021 als verhouding tussen de toen nog berekende oude component i versus de nieuwe component i. Verder wordt als uitgangspunt voor de component i voortaan december genomen.

Frequentie indexering
Onder de oude regelgeving was er een definitieve indexering in het jaar van het aanvangsbevel.
Voortaan zijn er 2 indexeringsmomenten. De ene helft van de subsidie wordt geïndexeerd in het jaar van het aanvangsbevel, de andere helft in het jaar van de ingebruikname.

Toepassingsgebied
Het betreft de gesubsidieerde projecten met een klassieke VIPA-subsidie met ingebruikname ten vroegste vanaf 1 januari 2022. Het betreft ook enkel de werken, niet de projecten voor aankoop.
Projecten die vóór het in werking treden van de nieuwe bepalingen al aanvangsbevel hebben gegeven, kunnen nooit minder indexering krijgen dan onder de oude regelgeving, waarbij de volledige subsidie geïndexeerd wordt op het moment van het aanvangsbevel.
Projecten met aanvangsbevel van de werken in 2021, worden uitzonderlijk geherindexeerd naar 2022. Deze projecten moesten in de loop van 2021 hun aanvangsbevel geven omdat hun maximumtermijn van 2 jaar sinds de subsidiebelofte was verstreken. Dit resulteerde in een lagere index van 2020, terwijl bij de start van de werken al rekening moest gehouden worden met een sterke indexevolutie in 2021. Bijgevolg leunde hun materiaalkost dan ook beter aan bij de bouwindex van 2022.

Verder traject
Als u gevat bent door deze nieuwe regels, zal het VIPA verder het nodige doen om het subsidiebedrag conform bovenstaande wijzigingen aan te passen. De definitieve aanpassing van uw dossier is gepland voor begin februari.
U wordt hiervan nog verder op de hoogte gebracht via de bestaande platforms, waaronder eVIPA.

Voor verdere vragen:
Mail naar vipa@vlaanderen.be

Lees het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2023  en de bijhorende nota aan de Vlaamse Regering.