Wat kan dit nu concreet betekenen voor mensen die een welzijnsvraag hebben?

Om dit duidelijker te maken schetsen we een tweetal casussen.

Waarom geïntegreerd breed onthaal?

De samenwerkingsverbanden GBO hebben twee belangrijke doelstellingen: een herkenbare toegang tot hulp en zorgen dat mensen hun rechten effectief realiseren. Er is bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Dit kunnen mensen in armoede zijn, mantelzorgers, chronisch zieken, mensen met psychische problemen, mensen met financiële vragen, …

Hoe kunnen we signalen vanuit de praktijkwerkvloer goed capteren en doorgeven aan de beleidsmakers?

De regionale beleidsmedewerkers van de afdeling Welzijn en Samenleving werken op een regionaal niveau. Deze medewerkers hebben mede de opdracht om de signalen op het werkveld te capteren en deze te bezorgen aan hun management. Op basis daarvan zullen beleidsadviezen voor de minister worden opgesteld.

Participatie: hoe kan je de gebruiker zelf betrekken?

Participatie kan op 2 niveaus gerealiseerd worden:

Kan GBO georganiseerd worden op het niveau van grondrechten i.p.v. doelgroepen?

Eén van de doelstellingen van het samenwerkingsverband GBO is dat elke burger maximaal zijn grondrechten moet kunnen realiseren, ook en in het bijzonder de meest kwetsbaren. Je kan dus zeker vertrekken vanuit de grondrechten en bekijken welke doelgroep(en) nu geen toegang heeft tot deze rechten.

Wie van de kernpartners behoudt het overzicht op het hulpverleningstraject van de gebruiker?

Het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal is zo georganiseerd dat, daar waar nodig, het overzicht op het hulpverleningstraject van de gebruiker wordt behouden. Het fungeert bovendien als terugvalbasis en houvast daar waar gebruikers in een traject van achterliggend aanbod om een of andere reden afhaken, terwijl er toch nog hulp nodig is. Het blijft dan ook beschikbaar voor verdere vragen van de gebruiker en kan bemiddelen tussen de gebruiker en andere lokale actoren bij onduidelijkheden of problemen.

Abonneren op RSS - GBO inhoudelijk