Voor de wetenschappelijke onderbouwing en als voorbereiding van het eerste Vlaams mantelzorgplan zijn verschillende studies uitgevoerd:

  1. Een eerste studie werd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in 2014 uitgevoerd in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid. In deze surveystudie stond ‘duurzame mantelzorg’ centraal. Het opzet en de methode van dit onderzoek zijn terug te vinden in een methodologisch rapport terwijl de inhoudelijke resultaten in het onderzoeksrapport ‘Sporen naar duurzame mantelzorg’ werden gepubliceerd. De primaire data samen met het codeboek van de data zijn terug te vinden op het open dataportaal van de Vlaamse overheid.
  2. Een tweede studie werd in 2015 uitbesteed aan de Hogeschool Gent. Het gaat om een verkennend onderzoek naar de wijze waarop een breed en betrouwbaar beeld kan verkregen worden op de leefsituatie van ‘jonge mantelzorgers’.

In uitvoering van een aantal beleidsacties uit het Vlaams mantelzorgplan werden in 2017 twee nieuwe studies opgestart.

  1. Een eerste is een verkennend onderzoek naar kennis(lacunes) over informele zorg in Vlaanderen. De resultaten ervan zijn terug te vinden in het onderzoeksrapport ‘Wat weten we (niet) over informele zorg in Vlaanderen' en in een samenvattend Engelstalig artikel.
  2. Een tweede studie werd uitbesteed aan het Steunpunt WVG en is een actieonderzoek naar ‘het verbeteren van de samenwerking tussen mantelzorgers en professionele hulpverleners’. De resultaten hiervan worden verwacht tegen medio 2018.

Voorts werden de voorbije jaren verschillende focusbijdragen uitgewerkt over het thema informele zorg, zie o.a.: