Het thema radicalisering is erg actueel en staat hoog op de politieke agenda. De Vlaamse regering keurde op 3 april 2015 een ‘Actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme’ goed. Verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, waaronder Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), werken mee aan de uitvoering ervan. 

De 'commissie ter bestrijding van gewelddadige radicalisering' werd op 14 januari 2015 opgericht om zich te buigen over mogelijke initiatieven en maatregelen om gewelddadige radicalisering te voorkomen en te bestrijden. Als besluit van de werkzaamheden van de commissie werd een voorstel van resolutie ingediend met 55 maatregelen. Dit voorstel werd goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 27 mei 2015.

Om de zes maanden wordt er in de commissie gerapporteerd over de uitvoering van de verschillende acties, waar het beleidsdomein WVG ook toe bijdraagt.