#Vlaanderenhelpt 

Omwille van het coronavirus zetten individuele burgers acties op poten om buren, ouderen of andere kwetsbare mensen te helpen tijdens de coronacrisis. Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Dat wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers. Zij kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk. 

 

Vrijwilligers vervullen een belangrijke functie in onze samenleving. Ze zijn actief in organisaties en werken, gratis, voor andere mensen of voor de samenleving. In de welzijns- en gezondheidssector is het vrijwilligerswerk van prioritair belang. Vrijwilligers zorgen mee voor een zorgzaam Vlaanderen. Deze waardevolle krachten van onze samenleving verdienen dan ook de nodige waardering en erkenning.

In dit kader subsidiëren wij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk voor het ondersteunen van het vrijwilligerswerk in welzijn en gezondheid in Vlaanderen. In Brussel ondersteunen we hiervoor het Brusselse Kenniscentrum Wonen Welzijn Zorg i.s.m. de Vlaamse Gemeenschapscommissie. We subsidiëren het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk ook voor het uitwerken van een gebruiksvriendelijke website met toegankelijke informatie over vrijwilligerswerk. Deze site is te raadplegen op www.vlaanderenvrijwilligt.be en op www.vrijwilligerswerk.be.  

We staan ook in voor de erkenning van de autonome vrijwilligersorganisaties. Dat zijn er ondertussen meer dan 200. We ondersteunen ook de talrijke zelfhulporganisaties in Vlaanderen en Brussel via de subsidiëring van het Trefpunt Zelfhulp.

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Een  onderdeel van het culturele provinciale beleid betrof de gratis verzekering voor vrijwilligers. Vanaf volgend jaar neemt de Vlaamse overheid de gratis vrijwilligersverzekering over. Vrijwilligerswerk maakt essentieel deel uit van onze samenleving. Meer dan één op vijf Vlamingen zet zich vrijwillig in. De Vlaamse Regering die inzet op een gecoördineerd vrijwilligersbeleid blijft het vrijwilligerswerk ook op deze wijze ondersteunen. Op dit moment wordt de overdracht voorbereid, meer nieuws volgt in de loop van komende maanden. Meer informatie is te vinden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Brochures en publicaties

Omgaan met vertrouwelijke informatie en beroepsgeheim

Vrijwilligers komen vaak in aanraking met vertrouwelijke informatie en persoonlijke gegevens. Het is voor de vrijwilliger niet steeds duidelijk hoe hiermee om te gaan. De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zette daarom een onderzoeksproject op rond het omgaan met vertrouwelijk informatie en beroepsgeheim. De bedoeling was het ontwikkelen van een informatiebrochure en een vormingspakket. Op 8 mei 2009 werden deze zaken aan het publiek voorgesteld. Hier vind je alvast een aantal documenten, die organisaties kunnen gebruiken bij een vormingsmoment voor hun vrijwilligers:

Verzekeringsplicht

In de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers wordt een verzekeringsplicht ingevoerd voor de vrijwilligersorganisaties. De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin liet samen met de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel een onderzoek uitvoeren naar verzekeringen voor organisaties van vrijwilligers. Bekijk het onderzoeksrapport.

Overige publicaties

Meer interessante publicaties vind je hier terug op de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.
 

Wat doen we rond vrijwilligerswerk?

De afdeling Welzijn en Samenleving staat in voor het beleidsvoorbereidend en het beleidsuitvoerend werk rond het thema vrijwilligerswerk:

  • Voorbereiding van de regelgeving, de opzet van onderzoek ...;
  • Erkenning en subsidiëring van de autonome vrijwilligersorganisaties;
  • Coördinatie opnemen voor wat betreft het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en vertegenwoordiging in het Horizontaal Overleg Vrijwilligerswerk. Via bilaterale contacten met de betrokken administraties (Jongerenwelzijn, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, …) en (koepel)organisaties (Vlaams Welzijnsverbond, CM, …) nemen we ook hun inbreng mee in dit overleg.

Horizontaal Overleg Vrijwilligerswerk

In het horizontaal overleg komen vertegenwoordigers uit de verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid samen. De opdrachten van het horizontaal overleg zijn:

  • Meewerken aan de visieontwikkeling op een gecoördineerd vrijwilligersbeleid;
  • Informatie- en kennisdeling over vrijwilligersbeleid in de verschillende beleidsdomeinen;
  • Meewerken aan een gezamenlijk plan van aanpak tegen overregulering in vrijwilligerswerk.

Zin in vrijwilligerswerk? Ontdek welke vacature bij u past!

Contact

Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
T 02 553 33 30
E-mail