Ontdek op deze pagina's meer informatie over thema's zoals armoede, algemeen welzijnswerk, schuldbemiddeling, lokaal sociaal beleid, ...

Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk, Geïntegreerd Breed Onthaal, Maatschappelijk Opbouwwerk, Schuldbemiddeling,  ...

Lees meer over deze thema's

Armoedebestrijding

Armoede in Vlaanderen, kinderarmoede, armoedetoets, ...

Lees meer over dit thema

Lokaal sociaal beleid

Omzendbrief, beleidsprioriteiten,...

Lees meer over dit thema

Sterk Sociaal Werk

Lees meer over dit thema

Werk- en zorgdecreet

Casemanager Zorg, arbeidsmatige activiteiten, ...

Lees meer over dit thema

Nieuws

Op 1 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering het regiodecreet goed. Daarmee wordt het Vlaams Gewest ingedeeld in 15 referentieregio’s. Elke gemeente behoort tot 1 referentieregio.
Om congruentie te bekomen op alle bestuursniveaus engageert ook de Vlaamse Overheid zich om de samenwerkingsverbanden die door Vlaanderen gestimuleerd of opgelegd worden, te organiseren volgens de referentieregio’s.
Dit heeft bijgevolg ook een impact op de werkingsgebieden van de centra voor algemeen welzijnswerk en de samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal.

De voorbije maanden werd gewerkt aan een hernieuwde regelgeving rond werk- en zorgtrajecten. In dit kader werd een mandaatoproep voor Samenwerkingsverbanden Zorg in het kader van activeringstrajecten gelanceerd.

Familiaal geweld is in veel gezinnen een harde realiteit. Door de coronacrisis valt het openbaar leven stil en zijn gezinnen op elkaar aangewezen. Het gebrek aan dagelijkse structuur en sociaal isolement kunnen in combinatie met angst en stress tot meer spanningen in gezinnen leiden, of tot geweld. Het is dan ook belangrijk dat de hulpverlening deze gezinnen blijft bereiken. Ook u kunt hier al lokaal bestuur een rol in spelen door deze gezinnen te informeren en toe te leiden naar het hulpaanbod.