Wat?

VIPA-subsidies voor projecten met preventieve infrastructurele maatregelen inzake agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving.  

Voor wie?

Voorzieningen met een verblijfsfunctie die werken met minderjarigen in de volgende sectoren:​

 • Jeugdhulp: verblijf en beveiligd verblijf, centra voor integrale gezinszorg en de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra​
 • Personen met een handicap: multifunctionele centra en zorg voor geïnterneerden​
 • Kinder- en jeugdpsychiatrie: forensische K- bedden, K- bedden en de (semi)residentiële revalidatiecentra voor kinderen en jongeren met een ernstige medisch-psychologische aandoening en de residentiële revalidatiecentra voor minderjarige verslaafden. ​

Welke maatregelen?

Er zijn 4 groepen van maatregelen die in aanmerking komen: 

 1. Aangepaste inrichting van de buitenomgeving: sportvelden, buitenspeeltoestellen, …. Neem hiervoor ook contact op met onze collega's van Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap.
 2. Punctuele herinrichting of aanpassing van bestaande kamers of gemeenschappelijke ruimten: prikkelarme en veilige ruimtes;
 3. Installatie van zorgtechnologie: camera’s, alarm, …;
 4. Specifieke inrichtingsruimten inrichten, herinrichten of uitrusten i.f.v. preventie van agressie of vrijheidsbeperking, of ter uitvoering van veilige vrijheidsbeperking: ontspannings-, rust-, afzonderingsruimte, comfortrooms, ….
 • Voor bestaande gebouwen kan je voor de 4 types van maatregelen subsidies aanvragen;
 • Voor geplande nieuwbouw- of uitbreidingsprojecten kan u enkel subsidies vragen voor de maatregelen m.b.t. de buitenomgeving, als men voor die projecten een beroep wil doen op reguliere VIPA-subsidies.

Hoeveel subsidies?

De investeringssubsidie bedraagt 75% van de kostenraming (excl. BTW) van het project. Het maximale bedrag van de investeringssubsidie per voorziening is vastgesteld op:

 • 175.000 euro voor voorzieningen met een verblijfscapaciteit van minder dan 50 personen;
 • 175.000 euro vermeerderd met 2.500 euro per extra verblijfsplaats voor voorzieningen met een verblijfscapaciteit van 50 personen of meer.

Beoordelingscommissie

Het VIPA legt de ontvankelijke aanvraagdossiers voor aan de beoordelingscommissie. Deze beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het VIPA en van de functionele agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ze komt ten laatste 2 maanden na de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen een eerste keer samen.

De beoordelingscommissie toetst de aanvragen aan de volgende beoordelingscriteria:

 • de functionele aspecten: de manier waarop het project past in het beleid en de visie van de aanvrager;
 • de kwaliteit van het project betreffende het preventieve karakter van de voorgestelde maatregelen, de meerwaarde voor de gebruikers en de doelgerichtheid;
 • de kwaliteit van de uitwerking van het project, onder meer op het vlak van comfort, privacy, veiligheid, huiselijkheid, duurzaamheid, vernieuwend karakter en kostenraming;
 • de procesmatige aanpak, onder meer op het vlak van gedragenheid van het project, betrokkenheid van gebruikers, multidisciplinaire aanpak en eventuele samenwerkingsverbanden.

Na de formele toezegging van de investeringssubsidie heeft u als aanvrager 2 jaar tijd om het project te voltooien.