Wat?

VIPA-subsidies voor projecten met preventieve infrastructurele maatregelen inzake agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving.  

Voor wie?

Voorzieningen met een verblijfsfunctie in de volgende sectoren (met uitzondering van geïnterneerden, altijd minderjarigen):​

 • Jeugdhulp: verblijf en beveiligd verblijf, centra voor integrale gezinszorg en de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra​
 • Personen met een handicap: multifunctionele centra, Forensische VAPH-units en vergunde zorgaanbieders met directe financiering voor geïnterneerden​
 • Kinder- en jeugdpsychiatrie: forensische K- bedden, K- bedden en de (semi)residentiële revalidatiecentra voor kinderen en jongeren met een ernstige medisch-psychologische aandoening en de residentiële revalidatiecentra voor minderjarige verslaafden. ​

Welke maatregelen?

De maatregelen moeten gerichte aanpassingen aan de infrastructuur betreffen ter preventie van agressie. Dit kan zowel in bestaande gebouwen als in de buitenomgeving. De maatregelen moeten een sterke en éénduidige vertaling zijn van de werking rond preventie van agressie en aangepast zijn aan de beoogde doelgroep.

De volgende groepen van maatregelen komen in aanmerking:

1. Aangepaste inrichting van de buitenomgeving: sportvelden, buitenspeeltoestellen en buitenrustruimte.

De buitenrustruimte is een buitenomgeving waar mensen tot rust kunnen komen door natuurbeleving en waar dit een preventief effect kan hebben op agressie. Een gediversifieerde groene buitenruimte heeft een positief effect op het welbevinden. Meer info hierover vindt u op onze website. Neem hiervoor ook contact op met onze collega's van Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap.

Projecten die hieronder kunnen vallen zijn bijvoorbeeld:

 • de aanleg van een natuurlijke, therapeutische tuin (aanplanten van (fruit)bomen/planten, vergroening van de site, aanleg van verschillende ondergronden (materiaal en hoogtes), …)
 • een natuurlijke (begroeide) site-omsluiting in plaats van een draadomheining
 • aanleg van buitenplekken om tot rust te komen (bijvoorbeeld een moestuin, natuurlijke terugtrekplekken, blotevoetenpad, waterelementen, hangmat, (beschutte) rustplekken, vuurplaatsen, cacoons, dierenverblijven, …)

De volgende projecten zijn niet subsidiabel: algemene buitenaanleg zoals wegenis/ poorten/verhardingen voor (dienst)voertuigen en brandweer, parkeerplaatsen en dergelijke. Kunstgras kunnen we in kader van hittepreventie (hitte-eiland effect), duurzaamheid en welzijn niet subsidiëren. Creëren van een nieuwe binnenruimte (bv. via modulaire bouw in de tuin) valt hier niet onder.

2. Aangepaste binneninrichting van de bestaande infrastructuur:

 • punctuele herinrichting of aanpassing van bestaande kamers of gemeenschappelijke ruimten: prikkelarme, veilige ruimtes en maatregelen om een ouder mee te laten overnachten
 • installatie van zorgtechnologie: camera’s, alarmsystemen, oproepsystemen, deursystemen, …
 • specifieke inrichtingsruimten (bvb. ontspannings-, rust-, afzonderingsruimte, comfortrooms, …) inrichten, herinrichten of uitrusten i.f.v. preventie van agressie of vrijheidsbeperking of ter uitvoering van veilige vrijheidsbeperking

Voor bestaande gebouwen kan je voor alle types van maatregelen subsidies aanvragen (buitenomgeving en binneninrichting).

Voor geplande nieuwbouw en uitbreidingsprojecten kan je voor geen enkele maatregel van binneninrichting subsidies aanvragen. We veronderstellen immers dat je als bouwheer de nodige maatregelen m.b.t. de gebouwen ter preventie van agressie meeneemt in een nieuwbouw- of uitbreidingsproject.

Indien een uitbreiding, nieuwbouw of een zeer grondige verbouwing nodig is, zijn er de bestaande VIPA-kanalen voor verbouwing of vervangingsnieuwbouw en niet deze gerichte subsidiëring.

Hoeveel subsidies?

De investeringssubsidie bedraagt 75% van de kostenraming (excl. BTW) van het project. Het maximale bedrag van de investeringssubsidie per voorziening is vastgesteld op:

 • 175.000 euro voor voorzieningen met een verblijfscapaciteit van minder dan 50 personen;
 • 175.000 euro vermeerderd met 2.500 euro per extra verblijfsplaats voor voorzieningen met een verblijfscapaciteit van 50 personen of meer.

Dit maximale bedrag wordt 10% hoger als de voorziening voor de voorgenome preventieve infrastructurele maatregelen één of meer ontwerpstudies van een onafhankelijk studiebureau kan voorleggen.  De kosten van de BTW worden niet gesubsidieerd.  Bij de eindafrekening passen we het subsidiebedrag aan als de gemaakte kosten lager liggen dan voorzien. Bouwplaatsvoorzieningen (tijdelijke constructies, kranen, containers, ...) en aannemingsmodaliteiten (burgerlijke aansprakelijkheid, plaatsbeschrijvingen, opmaken offertes, ...) komen, naar analogie met de klassieke VIPA-betoelaging, niet in aanmerking voor subsidies voor agressie.

Hoe aanvragen?

Na een projectoproep van het VIPA kunt u investeringssubsidies aanvragen.  U dient uw aanvraag, samen met uw visienota en de bijhorende bijlagen, digitaal in via vipa@vlaanderen.be.  Klik in beide documenten altijd op 'inhoud inschakelen' macro's in het document te doen werken.  U kunt deze aanvraag ook gezamenlijk indienen voor een gemeenschappelijk project met verschillende voorzieningen. In dat geval wijst u één van de aanvragers aan als hoofdaanvrager en sluit u onderling een samenwerkingsovereenkomst. 

Binnen de 30 dagen nadat u uw aanvraag heeft ingediend, ontvangt u van het VIPA een ontvangstbewijs met de vermelding of uw aanvraag ontvankelijk is of niet.  Indien niet, dan vraagt het VIPA u de ontbrekende documenten alsnog te bezorgen.  De adviseurs van het VIPA en van de functionele entiteiten van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) kunnen nog bijkomende informatie vragen.

Beoordelingscommissie

Het VIPA legt de ontvankelijke aanvraagdossiers voor aan de beoordelingscommissie. Deze beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het VIPA en van de functionele agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ze komt ten laatste 2 maanden na de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen een eerste keer samen.

De beoordelingscommissie toetst de aanvragen aan de volgende beoordelingscriteria:

 • de functionele aspecten: de manier waarop het project past in het beleid en de visie van de aanvrager;
 • de kwaliteit van het project betreffende het preventieve karakter van de voorgestelde maatregelen, de meerwaarde voor de gebruikers en de doelgerichtheid;
 • de kwaliteit van de uitwerking van het project, onder meer op het vlak van comfort, privacy, veiligheid, huiselijkheid, duurzaamheid, vernieuwend karakter en kostenraming;
 • de procesmatige aanpak, onder meer op het vlak van gedragenheid van het project, betrokkenheid van gebruikers, multidisciplinaire aanpak en eventuele samenwerkingsverbanden.

Na de formele toezegging van de investeringssubsidie heeft u als aanvrager 2 jaar tijd om het project te voltooien.

Regelgeving

 • BVR van 30/11/2018 over ‘Subsidiëring van projecten voor preventieve infrastructurele maatregelen rond agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving in voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ (gecoördineerde tekst – info - nota Vlaamse Regering)

Heeft u nog vragen?

 • Heeft u algemene vragen of vragen over de procedure?  Neem dan contact op met vipa@vlaanderen.be.
 • Bent u een zorgvoorziening en zit u in de voorbereidings- of uitvoeringsfase van een inrichtingsproject van uw buitenruimte? Neem dan contact op met onderstaande contactpersonen van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid:

Als u één van bovenstaande personen contacteert, graag vermelden dat uw vraag kadert in de projectoproep Agressie van het VIPA.