Het VIPA wil de financiële impact van zijn duurzaamheidsdoelstellingen op studiekost en de bouwkost van een project in kaart brengen. Daarom start het hierover een kwantitatief financieel onderzoek op. Goed onderbouwde data vormen immers de basis voor een kwaliteitsvol onderzoek.

Jij kan als voorziening deelnemen aan dit onderzoek en daarmee een premie tot 5.000 euro krijgen!

Context

Het VIPA stapt in 2 fasen over van de VIPA-criteria duurzaamheid naar GRO*:
1. In 2021 actualiseerde het VIPA deze criteria met de integratie van een selectie van criteria uit GRO in de regelgeving met het vernieuwde MB VIPA-criteria duurzaamheid
2. In 2023 wil het VIPA GRO aanvullen met een addendum ZORG, zodat het ook toepasbaar wordt voor de zorg- en welzijnsgebouwen.

Projectoproep

Naast de effecten die duurzaamheidsdoelstellingen hebben op het klimaat, wil het VIPA onderzoeken welke financiële impact deze doelstellingen hebben op de studie- en bouwkost van bouwprojecten in de zorgsector. Hiervoor zoekt het VIPA WVG-voorzieningen die een voortrekkersrol m.b.t. duurzaam bouwen en de bijhorende CO2-reductie willen vervullen.

Voor wie?

Alle voorzieningen die:

Hoeveel?

Per project kan je tot maximaal 5.000 euro krijgen, ongeacht de grootte van het project en zolang het VIPA hiervoor middelen heeft.

Voorwaarden

 1. Je hebt een VIPA-aanvraagdossier ingediend tussen:
  • 1/09/2021 en 01/09/2022
  • 1/09/2022 en 01/09/2023
 2. Je hebt het VIPA een volledige uitgebreide kostenraming (dossierstuk '11. Projectgegevens') bezorgd via het daarvoor voorziene sjabloon:
  • De gegevens van de kostenraming (tabblad 'Bouwkost', zowel de groene als blauwe vakjes invullen) worden aangeleverd bij indiening van het aanvraagdossier, evaluatie 2 (EVA 2) en de eindevaluatie (EVA 3)
  • Het VIPA voert een controle uit op de volledigheid en de kwaliteit van de aangeleverde gegevens
  • [voorwaarde voor akkoord over gebruik van gegevens door VIPA …]
   • De voorziening en het studiebureau geven toestemming om de data te gebruiken in kader van financiële analyse en rapportage. In het rapport zal een overzichtslijst opgenomen worden van de betrokken voorzieningen en studiebureaus. Specifieke duurzaamheidskenmerken van het project zullen niet geanonimiseerd opgenomen worden. Data m.b.t financiële impact op studiekost en bouwkost zullen wél geanonimiseerd opgenomen worden
   • De voorziening en de studiebureaus zijn bereid om, op vraag van het VIPA informatie te delen met het VIPA over gemaakte keuzes, uitgevoerde kosten-batenanalyses en de meerkost van bepaalde duurzame investeringen
 3. De uitbetaling van de premie gebeurt in 1 schijf nadat het VIPA de gegevens in het aanvraagdossier heeft gevalideerd.
  • Alle dossiers die een aanvraagdossier hebben ingediend tussen 1/09/2021 en 1/09/2022 worden uitbetaald in oktober 2022.
  • Alle dossiers die een aanvraagdossier hebben ingediend tussen 1/09/2022 en 1/09/2023 worden uitbetaald in oktober 2023.
 4. De voorziening engageert zich om met de premie het betrokken studiebureau(s) te ondersteunen voor de werklast van de gegevensuitwisseling.
 5. De premies worden uitbetaald zolang het VIPA hiervoor middelen ter beschikking heeft.

Procedure

1. Voor dossiers uit de klassieke betoelagingsprocedure

Voor deze dossiers verloopt de procedure volledig via eVIPA.

2. Voor dossiers uit de forfaitaire betoelagingsprocedures

Bij je aanvraagdossier geef je aan dat je aanspraak wilt maken op de premie door volgende documenten te bezorgen:

 • Volledig ingevulde (zowel groene als blauwe vakjes) uitgebreidere kostenraming (dossierstuk '11. Projectgegevens') bij aanvraagdossier, evaluatie 2 (EVA2) en de eindevaluatie (EVA3)
 • Voorziening is bereid om informatie te delen met het VIPA rond gemaakte keuzes en uitgevoerde kosten-baten analyses, op vraag van het VIPA.
 • Engagement van voorziening en studiebureau om ook op latere tijdstippen en minimaal de eindafrekening de gemaakte kosten te delen met het VIPA.
 • De uitbetaling gebeurt in 1 schijf nadat het VIPA de gegevens in het aanvraagdossier heeft gevalideerd.
  De uitbetaling gebeurt op naam van de voorziening.
  • Alle dossiers die een aanvraagdossier ingediend hebben tussen 1/09/2021 en 1/09/2022 worden uitbetaald in oktober 2022.
  • Alle dossiers die een aanvraagdossier ingediend hebben tussen 1/09/2022 en 1/09/2023 worden uitbetaald in oktober 2023.