De strafrechter kan u, als u ernstige misdrijven gepleegd hebt, naast een veroordeling tot een gevangenisstraf, ook veroordelen tot een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.

Voorwaarden

Terbeschikkingstelling is een bijkomende straf die de strafrechter in sommige gevallen moet, en in andere gevallen kan opleggen.

  • Ze wordt opgelegd aan personen die strafbare feiten hebben gepleegd die zo ernstig zijn, dat de samenleving zich ook na het verstrijken van de gevangenisstraf tegen deze personen moet kunnen beschermen.
  • Terbeschikkingstelling wordt opgelegd voor een periode van minimaal vijf jaar, en maximaal vijftien jaar.

Procedure

Wat bij vrijheidsbeneming?

  • U wordt opgeroepen op een zitting van de strafuitvoeringsrechtbank. Ook de gevangenisdirecteur, het openbaar ministerie en de slachtoffers worden op deze zitting gehoord.
  • Jaarlijks onderzoekt de rechtbank of u in aanmerking komt voor vrijheid onder toezicht. Als er risico bestaat op het plegen van ernstige strafbare feiten kan de strafuitvoeringsrechtbank beslissen dat u opgesloten blijft in een gevangenis.
  • U kan in aanmerking komen voor penitentiair verlof, voor beperkte detentie en voor elektronisch toezicht. De voorwaarden en het verloop van beperkte detentie en elektronisch toezicht zijn grotendeels dezelfde als bij een gevangenisstraf van meer dan drie jaar.

Wat bij vrijheid onder toezicht?

  • De strafuitvoeringsrechtbank kan u ook in vrijheid stellen onder toezicht. Ze kan hierbij voorwaarden opleggen.
  • De strafuitvoeringsrechtbank onderzoekt of er redenen zijn om dit niet toe te kennen, zoals het risico dat u nieuwe feiten pleegt. Als de rechtbank bijzondere voorwaarden wil opleggen die specifiek op u zijn afgestemd, kan ze aan het justitiehuis vragen om een maatschappelijke enquête uit te voeren.
  • U staat onder toezicht van een justitieassistent. De justitieassistent heeft regelmatig een gesprek met u op zijn kantoor of bij u thuis. Hij gaat na of u problemen hebt om de voorwaarden na te leven. De justitieassistent brengt verslag uit aan de strafuitvoeringsrechtbank.
  • Als u de voorwaarden niet naleeft, kan de strafuitvoeringsrechtbank de vrijheid onder toezicht schorsen of herroepen. U moet dan opnieuw naar de gevangenis.
  • De strafuitvoeringsrechtbank kan u ook een nieuwe kans geven, de voorwaarden aanpassen of nieuwe voorwaarden opleggen.

Hoe eindigt de terbeschikkingstelling ?

Als de strafuitvoeringsrechtbank oordeelt dat u geen strafbare feiten meer zal plegen, kan ze u ontheffen van de terbeschikkingstelling.

Na het verstrijken van de termijn van de terbeschikkingstelling wordt u definitief in vrijheid gesteld.

Meer weten?

Het onderstaande filmpje geeft meer uitleg over de begeleidingsopdrachten en de rol van de justitieassistent.