Om zich voor te bereiden op een mogelijke heropflakkering van COVID-19, vraagt de Taskforce COVID-19 Zorg aan de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om tegen 21 augustus een eigen draaiboek op punt te stellen. Naast de globale maatregelen van de overheid moet elke voorziening immers zelf op maat van de eigen situatie voorbereidingen treffen om klaar te staan voor een eventueel tweede kleine of grote uitbraak. Om hun draaiboek op te stellen, krijgen de voorzieningen een checklist met richtinggevende vragen die de inhoud van zo’n plan bepalen.  

Om voorbereid te zijn op een tweede golf, neemt de Vlaamse overheid verschillende initiatieven:

  • de aanwerving van 15 mobiele teams om opleiding en ondersteuning te bieden;
  • outreachende teams van  de centra voor geestelijke gezondheidszorg die psychosociale ondersteuning bieden, naast verschillende instrumenten om het psychosociale welzijn te ondersteunen;
  • verdere leveringen van beschermingsmiddelen en -materiaal en de aanleg van een noodstock;
  • een duidelijke teststrategie waarbij snel en gericht getest kan worden;
  • de contactopvolging, die na de zomer versterkt wordt met een app;
  • richtlijnen en maatregelen per sector die beschrijven hoe in het “nieuwe normaal” gewerkt kan worden met  een evenwicht tussen veiligheid en kwaliteit;
  • de nodige budgetgaranties.

Ook is het sociaal overleg gestart over een versterking van de personeelssituatie en de verloning in de voorzieningen.

Draaiboek per voorziening

De opmaak van een draaiboek per voorziening zorgt er voor dat elke voorziening scenario’s klaar heeft bij een nieuwe uitbraak. De Taskforce COVID-19 Zorg heeft daarvoor een ondersteunend en richtinggevend kader uitgewerkt.

Een reeks vragen gidst elke voorziening bij het uittekenen van scenario’s die aansluiten bij de eigen specifieke situatie.

“Hebben we duidelijke afspraken bij besmettingen?” “Hebben we een crisisteam aangeduid”? “Hebben we voldoende eigen voorraad aan beschermingsmaterialen?” “Weten we waar we terecht kunnen bij een mogelijke personeelsuitval”? “Hoe zorgen we voor het psychisch en sociaal welbevinden van personeel en gebruikers?” Het antwoord op dergelijke vragen moet het draaiboek vormen voor elke voorziening.

Karine Moykens: “Onze residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn de voorbije maanden non-stop en tot het uiterste in de weer geweest om hun patiënten en gebruikers maximaal te beschermen tegen COVID-19 en de gevolgen daarvan. Zij verdienen een adempauze, maar niettemin moeten ze zich voorbereiden op een eventuele heropflakkering van het virus. Een plan op maat van de voorziening kan alleen de voorziening zelf maken, elke voorziening heeft immers zijn eigenheid. Ze hoeven uiteraard niet van een wit blad te beginnen: er zijn uitgebreide richtlijnen en maatregelen opgesteld de voorbije maanden waarop ze zich kunnen baseren, en we bieden nu een richtinggevend kader of checklist. Bovendien maakt elke voorziening ongetwijfeld ook zijn eigen evaluatie van de eerste golf, waaruit ze de lessen kunnen trekken voor hun draaiboek.”

Naast de vermelde initiatieven van de overheid en de draaiboek-aanpak, kunnen de zorgvoorzieningen uiteraard blijven rekenen en een beroep doen op het advies en ondersteuning van het Agentschap Zorg en Gezondheid zoals de voorbije maanden.

De Taskforce COVID-19 Zorg vergaderde op 8 juli een laatste keer voor het zomerreces. Een volgend overleg is eind augustus gepland. De leden van de taskforce blijven de situatie in de voorzieningen en sectoren actief opvolgen. En als de omstandigheden dit vragen zal de taskforce opnieuw vergaderen en de nodige beslissingen nemen.

Het draaiboek en de richtinggevende vragen vindt u hier: https://www.departementwvg.be/taskforce/relevante-documenten#draaiboek-a...

Categorie: 
Taskforce