Er wordt werk gemaakt van een nieuw strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2020-2025, dat inzet op een responsabiliserende begeleiding van delinquenten, op werken aan schuldinzicht, op re-integratiebevordering en op recidivebeperking. De 5 transversale doelstellingen voor dit plan werden, op voorstel van minister Demir, op 24/04/2020 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Het gaat om volgende doelstellingen:

  • We zetten in op een meer evidence based hulp- en dienstverleningsaanbod
  • Alle Vlaamse beleidsdomeinen zetten maximaal in op hulp- en dienstverlening, en in het bijzonder op onderwijs, werk, welzijn, geestelijke gezondheidszorg en wonen, aan gedetineerden om re-integratie te bevorderen, zodoende ook recidive te beperken en nieuwe slachtoffers te voorkomen.
  • We besteden binnen de hulp- en dienstverlening bijzondere aandacht aan volgende doelgroepen: geradicaliseerden, gedetineerden met een psychische/psychiatrische problematiek (inclusief verslavingsproblematiek en geïnterneerden die in de gevangenis verblijven), veelplegers en daders van intrafamiliaal (incl. kindermishandeling) en seksueel geweld.
  • We zetten in op de overgang van het leven binnen en buiten de gevangenis, zodat de gedetineerde het traject dat hij binnen de gevangenis heeft opgezet, kan verderzetten na zijn vrijlating en omgekeerd.
  • We zetten in op (hernieuwde en) versterkte samenwerking en organisatievormen om te komen tot een hulp- en dienstverleningsaanbod op maat voor elke gedetineerde.

Bij de uitwerking van dit actieplan wordt sterk ingezet op samenwerking tussen de coördinerende minister en de vakministers. Alle ministers kunnen een inhoudelijke bijdrage aanleveren voor het formuleren van concrete en evalueerbare beleidsmaatregelen (acties) die aan deze doelstellingen gekoppeld worden.
Het nieuwe strategisch plan zal, na definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering, vanaf oktober 2020 in voege treden.

Dit proces wordt getrokken door de afdeling Welzijn en Samenleving.

Categorie: 
Algemeen - Welzijn en Samenleving