Voor de periode 2021-2025 worden er subsidies toegekend aan 4 nieuwe projecten, die voorzien in een herstelgericht en constructief hulpaanbod voor meerderjarige daders of vermoedelijke daders en voor slachtoffers van misdrijven, alsook voor hun onmiddellijke omgeving.
Deze projecten werden geselecteerd uit de aanvragen, die zijn ingediend na de gelanceerde projectoproep in april 2020. De rechtsgrond hiervoor is het mozaïekdecreet (decreet van 15 juli 2016 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).

Het gaat om een aanbod dat niet wordt verstrekt ter uitvoering van een beslissing van een gerechtelijke of administratieve overheid. Daarbij is het de bedoeling om te kunnen inspelen op reële behoeften van daders en slachtoffers via meerjarige initiatieven. Het aanbod moet zich richten op meerderjarige daders of vermoedelijke daders (verdachten, in verdenking gestelde personen, beklaagden, veroordeelden of geïnterneerden) en voor slachtoffers van misdrijven, alsook voor hun onmiddellijke omgeving. 

Het gaat om de volgende 4 projecten:

 • Vertel herstel’ van Moderator vzw – Forum voor herstelgerichte bemiddeling
  Projectperiode: 1/1/2021 – 31/12/2025 
  Het project focust op samenlevingsparticipatie in de vorm van inclusie van ervaringsdragers (slachtoffers, daders of personen uit hun context) binnen Moderator. Met dit project wordt gestreefd naar een systematische integratie van hun verhaal en visie in de herstelrechtelijke bemiddelingspraktijk waar ervaringsdragers kunnen optreden als vervangende partij in bemiddelingsgesprekken met niet-gerelateerde partijen. Daarnaast zullen ze ook worden ondersteund in het brengen van hun verhaal in sensibiliseringsactiviteiten voor professionals en het brede publiek. 
   
 • ‘Mobiele begeleiding daders/slachtoffers intra-familiaal geweld’ van Zorggroep Sint-Kamillus 
  Projectperiode: 1/1/2021-31/12/2025
  Zorggroep Sint-Kamillus wenst met het project te komen tot mobiele begeleiding voor daders en slachtoffers van intra-familiaal geweld. Het project haakt in op bestaand aanbod maar zet met de outreachende werking (begeleiding thuis of in de thuisvervangende woonvorm) een stap verder. Bovendien kiest men er expliciet voor om de wegen van dader en slachtoffer niet te scheiden maar als een systeem te benaderen.
   
 • ‘Partnergeweld in context’ van CGG De Pont 
  Projectperiode: 1/1/2021-31/12/2025  
  Men richt zich expliciet op beide partners zonder enkel terug te vallen op klassieke elementen als het installeren van veiligheid. Partnergeweld wordt vanuit Emotionally Focused Therapy benaderd en vanuit een wederkerigheid waarbij beide partners aandeel hebben in de opbouw van de conflicten, vaak zonder dit zelf te beseffen. Men mikt ook op een aanbod binnen de muren van de gevangenis en betrekt de samenleving via de inzet van ervarings- en familiedeskundigen. 
   
 • ‘Veerkrachtig vooruit’ van vzw ’t Veer
  Projectperiode: 1/1/2021-31/12/2025  
  VZW 't Veer is een erkend initiatief beschut wonen voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Het project Veerkrachtig Vooruit wil een breed woon- en zorgaanbod uitbouwen voor cliënten met een justitieel statuut en een grote psychische kwetsbaarheid. Het gaat over deze groep die niet geïnterneerd wordt maar toch heel specifieke en gelijkaardige noden heeft, maar omwille van hun statuut uit de boot vallen voor bepaald projecten en settings. Men wil voor deze groep op het einde van hun detentietraject een voortraject/ behandeltraject uitstippelen en tijdens het verblijf stabilisatie beogen en hersteldoelen uitwerken. Er wordt gestreefd naar een integraal herstel waarbij ook alle facetten en de sociale context wordt meegenomen.

Meer informatie vind je hier terug.

Categorie: 
Algemeen - Welzijn en Samenleving